İrfan Can Köse Meslek Yüksekokulu

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Programı

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Programı

TARİHÇE

Yüksekokulumuzda mevcut Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Programı, 2020 – 2021 Öğretim yılından itibaren faaliyete geçmiştir. 

MİSYON

Bu programın amacı, Ülke genelinde ceza infaz kurumları ve çocuk eğitim evlerinde (çocuk ıslahevi) barındırılan tutuklu ve hükümlülerin güvenlik, barınma, sağlık, eğitim gibi ihtiyaçlarını karşılayan, tutuklu ve hükümlülerin topluma kazandırılmasında rol oynayan, bununla birlikte denetimli serbestlik müdürlüklerinde hükümlülerin denetim ve izlenmesi gibi faaliyetleri ve hizmetleri yürütmektir.

VİZYON

Çalışma ve etki alanı gittikçe genişleyen Hukuk alanında yaratıcı faaliyetleri, topluma hizmeti, eğitim ve araştırmalarıyla ulusal ve uluslararası düzeyde saygın ve tercih edilen bir bölüm olmaktır.

ALINACAK DERECE

EQF Düzey5 – Kısa Seviye (Ön lisans) – 120 AKTS

KABUL KOŞULLARI

Öğrenciler Yükseköğretime YGS (Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı)’ye dayalı bir sınav aracılığı ile kabul edilmektedir. Sınav yılda bir kez yapılıp, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nce (ÖSYM) düzenlenmektedir. Adaylar, Yükseköğretim kurumlarına, YGS sınavından aldıkları YGS-5 puan türü ile girebilmektedirler.

4702 sayılı kanun ile Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları mezunları Meslek Yüksekokullarına sınavsız olarak yerleştirilebilirler.

ÜST DERECEYE GEÇİŞ

Ön lisans öğrenimi sonrasında, öğrencilerin DGS sınavı ile ilgili üniversitelerin lisans programlarına devam etmeleri mümkündür. Ayrıca öğrenciler, sınavsız olarak Açık Öğretim Fakültesi üçüncü sınıfına geçiş yaparak lisans eğitimini tamamlama hakkına sahiptirler.

SINAV DEĞERLENDİRME KURALLARI

Genel kural olarak değerlendirme ders başına 1 vize (%40) ve 1 final sınavı (%60) üzerinden yapılmaktadır. Çeşitli dersler ilave ödev veya ara sınav talep edebilir.

MEZUNİYET KOŞULLARI

Yasal süre içinde mezuniyet için gerekli tüm dersleri almak ve bu derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte olduğu programı en az 2.00 Genel Not Ortalaması (GNO) ile tamamlamak.

MEZUNLARIN İSTİHDAM OLANAKLARI

Adalet Bakanlığı, Ceza Tevkif Evleri Genel Müdürlüğüne Bağlı Ceza infaz kurumlarında ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde “İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri” memuru olarak istihdam edilebilecekleri gibi özel sektörde istihdam edilebilmektedirler.

ÖĞRENİM AMAÇLARI

Programda öğrencilerin, tüm güvenlik sürecini ceza ve infaz kurumlarının genel yapısı ile tanımaları, yapacakları iş hakkında genel bilgi sahibi olmaları, hizmeti kaliteli ve etkin bir şekilde yerine getirebilmeleri ve bu süreçteki insan kaynakları yönetimini öğrenmeleri, halkla ilişkiler sürecini öğrenmelerine yönelik temel bilgi, beceri ve uygulamaları kazandırmak amaçlanmaktadır.

ÖĞRENİM ÇIKTILARI

Programı başarı ile bitiren öğrenci;

1. Genel Hukukun temel kavramlarını ve başlıca hukuk disiplinlerinin temel özelliklerini sıralar.

2. Ceza ve İnfaz Hukuku kavramlarını ve temel özelliklerini ve uygulamasında karşılaşılan sorunları sıralar.

3. Tutuklu ve Hükümlüler ile ilgili karşılaşılan temel sorunların bilgisine sahiptir.

4. Devlet memurlarının görev ve sorumlulukları, etik değerleri, UYAP sisteminin ceza ilişkin yazılımlarını, Suç ve suçluluğa ilişkin kriminolojik özellikleri, Ceza sistemindeki güvenlik unsurlarını bilir.

5. Adli hizmetler alanında ihtiyaçları karşılayıcı temel bilgileri kullanmalarını sağlayacak becerileri kazanır.

6. İnfaz ve Güvenlik hizmetlerini temel kavram ve sorunlarıyla ilgili sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini meslektaşlarına yazılı ve sözlü olarak aktarır.

7. Güvenlik hizmetleri alanı ile ilgili farklı disiplinler ile müşterek çalışabilir.

8. Yetişkin, genç ve çocuk hükümlü/tutukluların psikolojik yapısına uygun davranır.

 

Adı Soyadı Anabilim Dalı Eposta Dahili
Öğr. Gör. Asiye Küçükosman Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Programı asiye.kucukosman@gumushane.edu.tr 3502
Öğr. Gör. Okan Kekül Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Programı okan.kekul@gumushane.edu.tr 3512
Öğr. Gör. Uğur Demirel Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Programı udemirel@gumushane.edu.tr 3504
Misyon

Bölüm öğrencilerinin eğitimsel, psikolojik ve iletişimsel becerilerini oluşturarak alanlarında meslek elemanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır. İlgili bölüm meslek elemanı adayının mesleğini kalite standartları çerçevesinde yürütebilmesi için, özel şirketler ve kamu kuruluşlarının ilgili departmanlarında kalifiye eleman yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Vizyon

Çalışma ve etki alanı gittikçe genişleyen Hukuk alanında yaratıcı faaliyetleri, topluma hizmeti, eğitim ve araştırmalarıyla ulusal ve uluslararası düzeyde saygın ve tercih edilen bir bölüm olmaktır.

Akademik Personel

Öğr. Gör. Asiye KÜÇÜKOSMAN (Bölüm Başkanı)

Öğr. Gör. Okan KEKÜL

Öğr. Gör. Uğur DEMİREL

Yönetim Sistemi

Bölümümüzde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 12. maddesi ile düzenlenmiş olan görevleri yerine getirip stratejik planda yer alan amaçlar ve hedefler ekseninde yönetim ve idari yapılanma işlemleri devam etmektedir. Belirlenen amaçlar ve hedefler doğrultusunda iyileştirme çalışmaları sürmektedir. 

Etkinlik

Personel istihdamında öncelik stratejik planımızdaki amaç ve hedefler doğrultusunda nitelikli akademik ve idari personel sayısını artırabilmektir. Bunları gerçekleştirebilmek için birincil olarak yasal düzenlemelerin yanı sıra Üniversitemizce çıkarılmış bulunan yönergeler de dikkate alınmaktadır. Temel amaç insan kaynakları yönetiminde kurumsallaşmayı sağlamak, liyakati önceliklendirmek ve ihtiyaç duyulan akademisyenlerin istihdamını gerçekleştirmektir. 

Kaynakların Yönetimi

Üniversitemiz taşınır taşınmaz kaynaklarının yönetimi ve etkinlik düzeyi, Maliye Bakanlığı’nın “Kamu Bilgi Sistemi’nde bulunan “Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi” üzerinden takip edilmekte olup, birimlerin satın alma, kullanım, bağış ve devir işlemleri ile stok durumları gibi tüm taşınır süreçleri bu sistemlerin sağladığı kolaylıkla takip edilmektedir.

Öğretim ve Öğrenim Süreçleri

Programımızda en çok kullanılan eğitim-öğretim yöntemleri Ders & Sınıf İçi Etkinlikler, Grup Çalışması, Laboratuar, Ödev, Proje Hazırlama, Staj, Teknik Gezi, Uygulama, Yerinde Uygulama, Mesleki Faaliyet ve Sosyal Faaliyet şekildedir. Programımızda, amaç ve hedeflerine göre, yukarıda belirtilen yöntemlerin çoğu kullanılmaktadır.

Örneklerle Birlikte Mezunların Mesleki Profilleri

Adalet Bakanlığı, Ceza Tevkif Evleri Genel Müdürlüğüne Bağlı Ceza infaz kurumlarında ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde “İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri” memuru olarak istihdam edilebilecekleri gibi özel sektörde istihdam edilebilmektedirler.

Programımız mezunlarının istihdam olanakları oldukça yüksektir. Kamu-özel sektöre ait pek çok kurum ve kuruluşta çalışabilmektedirler.

Fiziki İmkanlar

Yüksekokul binamızda toplamda 7 adet derslik 1 adet çok amaçlı salon, 1 kütüphane, 33 bilgisayar kapasiteli bilgisayar laboratuarı ve uygulama sınıfları mevcut olup 3150 m2’lik kapalı alana sahiptir. Bir takım faaliyetlerin sürdürülebilmesi amacıyla oluşturulan 15000 m2’lik açık alanımız bulunmaktadır. Meslek yüksekokulumuz Gümüşhane Üniversitesi’ne bağlı olarak 2010 yılında Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı ile öğretime başlamıştır.

Derslik, Laboratuvar, Büro (Oda)lar

Meslek Yüksekokulumuzda 6 adet 0- 48, 1 adet 80 öğrenci kapasiteli olmak üzere toplamda 7 adet derslik ve 1 adet 32 öğrenci kapasiteli tam donanımlı bilgisayar laboratuarı ile 16 farklı özellikte büro/oda bulunmaktadır. Okulumuz birinci ve ikinci öğretim programlarının her birinde 400 öğrenci faaliyetlerini sürdürebilecek kapasiteye sahip bulunmaktadır. YÖK tarafından 2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı için söz konusu programımıza verilen öğrenci kontenjanı birinci öğretimde 60 ve ikinci öğretimde 40 olup, fiziki alanlar bakımından herhangi bir eksiklik bulunmamaktadır. 

Kütüphane

Meslek Yüksekokulumuzda mevcut programlardaki öğrencilerin temel ve yardımcı ders kaynak ihtiyacını karşılayacak eserlerin yer aldığı 50 m² alana sahip kütüphane bulunmaktadır. Ayrıca, üniversitemiz ULAKBİM internet hattı üzerinden erişilebilir birçok dijital kaynağa da sahiptir.

Gümüşhane Üniversitesi (Üniversitemiz), “Anadolu Üniversitesi Konsorsiyumu (ANKOS), Tübitak- Elektronik Kaynaklar Ulusal Akademik Lisansı (Ekual) Konsorsiyumu” üyesi olup, ulusal ve uluslararası birçok önemli veri tabanına üyedir. Bu imkânlardan üniversitemizin bütün akademik ve idari birimleri faydalanmaktadır.

Sosyal ve Kültürel İmkânlar

1. Okulumuza ait kapalı mekân kafeterya ve açık alan dinlenme parkı,

2. Öğrencilerimizin ihtiyacını karşılayacak büyüklükteki yemekhane,

3. Öğrencilerimizin kullanımına açık internet,

4. İlçemizde öğrencilerimizin de yararlanabildiği İlçe Özel İdaresine ait ve okulumuza 2 km mesafedeki çok amaçlı salon ile birlikte, ilçedeki kapalı spor salonu ve açık çim futbol sahasının (Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğüne ait) yanı sıra, belediyeye ait halı saha bulunmaktadır. Yine ilçemizde belediyenin tesis etmiş olduğu park ve dinlenme alanı bulunmaktadır.
5. Özel idarenin personelimize tahsis ettiği 4 adet lojman diğer imkânlarımız arasında yer almaktadır.

Barınma Durumu

İlçede Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait toplamda 400 kişilik kız ve erkek öğrenci yurdu bulunmaktadır. Talep edilmesi halinde mevcut yurdun kapasitesinin 500 kişiye kadar artırılabileceği belirtilmiştir.

AR-GE Stratejisi

Program olarak kurumsal araştırma stratejimizi belirlerken yerel, bölgesel ve ulusal Kalkınma hedefleri dikkate alınmıştır. Bu doğrultuda araştırma stratejimizin temelini oluşturan uzmanlaşma süreçleri bölgeyi de kapsamaktadır. Kurumumuz, ülke ve bölge öncelikleri ile uzun vadeli bilim ve teknoloji politikalarının tespitinde, Türkiye Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK)’nun belirlediği öncelikli alanlar ile uyumlu olarak araştırma faaliyetlerinde bulunmaktadır.

Öğrenme Ortamı 

Meslek Yüksekokulumuzda 6 adet 0- 48 kişilik, 1 adet 49-80 kişilik, üzere toplamda 7 adet derslik ve 1 adet 32 kişilik tam donanımlı bilgisayar laboratuvarı ile 16 farklı özellikte büro/oda bulunmaktadır. 

Demografik Etki
Birimde, 72 öğrenci öğrenim görmekte ve programda öğretim görevlisi olarak 3 akademik personel olmak üzere 75 kişi bulunmaktadır.
 
Ekonomik Etki

Bölüm öğrencileri ilçe ekonomisine alışveriş, yiyecek-içecek, barınma, ulaşım gibi birçok kategoride yaptıkları harcamalar, araç, gereç ve ürün temini ve ziyarete gelen ailelerin harcamaları ve birimdeki istihdam edilen personelin önemli ekonomik katkıları bulunmaktadır.

Kalite Güvence sistemi ve Sürekli İyileştirme Çalışmaları

Programımızda periyodik olarak gerçekleştirilen ve sürekli iyileştirme bakış açısıyla yürütülen Kalite Yönetim Süreçleri (sistemi, yaklaşımı, mekanizması vb.) aşağıdaki şekilde ifade edilebilir;

  • Mezunlarımızın sahip olması gereken bilgi, beceri ve nitelikleri, her seviyede saptadıktan sonra da eğitim programlarının tekrar oluşturulması
  • Sürekli olarak geri besleme alınarak bölümün belirlenen amaçları ve saptanan niteliklerinin güncellenerek sektörün ihtiyaçları doğrultusunda daha iyi yerine getirilip getirilmediğinin incelenmesi
  • Tüm bu süreçlerde gereken iyileştirmelerin gerçekleştirilmesi.

Ayrıca Gümüşhane Üniversitesinin vizyon, misyon, temel ilke ve politikaları programımızca benimsenmiştir. Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Programımız Ulusal standartlar YÖK mevzuatı, Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ), Mesleki Yeterlilik Kurumu ve Uluslararası Standartlar Bologna Süreci ile sürekli iyileşme süreci içerisindedir.

Dersler ve Ders İçerikleri

I. YARIYIL
KOD  DERSLER Statü Toplam Teori Uyg. Kredi AKTS
AITB191 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I Z 2 2 0 2 2
DGR 101 Değerlerimiz Z 2 2 0 2 2
CIGP 101 Temel Hukuk Z 3 3 0 3 5
CIGP 103 Güvenlik Sistemleri Z 3 3 0 3 5
CIGP 105 Devlet Teşkilatı ve Bakanlık Teşkilatı Yapısı Z 3 3 0 3 5
CIGP 107 Psikoloji Z 2 2 0 2 4
CIGP 109 Meslek Etiği Z 2 2 0 2 4
TDB 101 Türk Dili-I Z 2 2 0 2 2
YDB 117 İngilizce-I Z 3 3 0 3 3
  TOPLAM   20 20 0 20 30
               
               
II. YARIYIL
KOD DERSLER Statü Toplam Teori Uyg. Kredi AKTS
AITB191 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-II Z 2 2 0 2 2
ENF 102 Temel Bilgi Teknolojileri Z 3 3 0 3 3
CIGP102 Anayasa Hukuku Z 2 2 0 2 3
CIGP104 Ceza ve İnfaz Krumularında İnsan Hakları Z 2 2 0 2 3
CIGP106 Ceza Hukuku Z 3 3 0 3 4
CIGP108 Ceza İnfaz Kurumu Güvenliği Z 2 2 0 2 3
TDB 102 Türk Dili-II Z 2 2 0 2 2
YDB 118 İngilizce-II Z 2 2 0 2 2
STJ 200 Meslek Stajı (30 İşgünü) Z 8 0 8 0 8
  TOPLAM   26 18 8 18 30
               
               
III. YARIYIL
KOD DERSLER Statü Toplam Teori Uyg. Kredi AKTS
CIGP 201 Mesleki Müdahale Teknik ve Taktikleri Z 4 2 2 3 4
CIGP 203 Ceza İnfaz Kurumu Yönetimi Z 3 3 0 3 4
CIGP 205 İnfaz Hukuku Z 3 3 0 3 3
CIGP 207 UYAP Z 4 2 2 3 3
  Seçmeli 1 S 2 2 0 2 4
  Seçmeli 2 S 2 2 0 2 4
  Seçmeli 3 S 2 2 0 2 4
  Seçmeli 4 S 2 2 0 2 4
  TOPLAM   22 18 4 20 30
  Seçmeli Dersler
CIGSEC201 Halkla İlişkiler ve İletişim S 2 2 0 2 4
CIGSEC203 Mahkûmun Kişilik Hakları ve Korunması S 2 2 0 2 4
CIGSEC205 Liderlik ve Ekip Çalışması S 2 2 0 2 4
CIGSEC207 Avukat ve Cezaevi İlişkileri S 2 2 0 2 4
CIGSEC209 Sosyoloji S 2 2 0 2 4
CIGSEC211 Yönetim ve Organizasyon S 2 2 0 2 4
CIGSEC213 Beden Eğitimi S 2 2 0 2 4
CIGSEC215 İş Sağlığı ve İş Güvenliği S 2 2 0 2 4
               
               
IV. YARIYIL
KOD DERSLER Statü Toplam Teori Uyg. Kredi AKTS
CIGP 202 Ceza İnfaz Kurumlarında Psikososyal Yaklaşımlar Z 3 3 0 3 4
CIGP 204 Mesleki Yazışmalar ve Doküman Yönetim Sistemleri Z 3 3 0 3 4
CIGP 206 Kamu Personeli Mevzuatı Z 2 2 0 2 3
CIGP 208 Protokol ve Görgü Kuralları Z 2 2 0 2 3
  Seçmeli 1 S 2 2 0 2 4
  Seçmeli 2 S 2 2 0 2 4
  Seçmeli 3 S 2 2 0 2 4
  Seçmeli 4 S 2-4 2-4 0 2-4 4
  TOPLAM   18/20 18/20 0 18/20 30
  Seçmeli Dersler            
CIGSEC202 Savunma Sanatları S 2 2 0 2 4
CIGSEC204 Denetimli Serbestlik ve Yönetimi S 2 2 0 2 4
CIGSEC206 Temel İlkyardım Bilgisi S 2 2 0 2 4
CIGSEC208 Yargı Örgütü S 2 2 0 2 4
CIGSEC210 Psikolojik Taciz S 2 2 0 2 4
CIGSEC212 Bitirme Projesi S 2 2 0 2 4
CIGSEC214 İşaret Dili S 2 2 0 2 4
CIGSEC216 Girişimcilik S 4 4 0 4 4