İrfan Can Köse Meslek Yüksekokulu

Posta Hizmetleri Programı

Posta Hizmetleri Programı

TARİHÇE

Yüksekokulumuzda mevcut Posta Hizmetleri Programı, 2014 – 2015 Öğretim yılından itibaren faaliyete geçmiştir.

MİSYON

Bu programın amacı, Ülke genelinde posta hizmetlerinin kaliteli, sürekli, tüm kullanıcılar için karşılanabilir bir ücretle, etkin rekabete dayalı esaslar çerçevesinde sunulmasını sağlamak üzere posta sektörünün serbestleştirilerek mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaflığı sağlanmış sektör oluşturulması ve bu sektörde düzenleme ve denetimin gerçekleştirilmesi ile Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinin kuruluşu, yapılanması, faaliyet konuları ve hizmetlerini yürütmektir.

VİZYON

Çalışma ve etki alanı gittikçe genişleyen Posta Hizmetleri alanında yaratıcı faaliyetleri, topluma hizmeti, eğitim ve araştırmalarıyla ulusal ve uluslararası düzeyde saygın ve tercih edilen bir program olmaktır.

ALINACAK DERECE

EQF Düzey5 – Kısa Seviye (Ön lisans) – 120 AKTS

KABUL KOŞULLARI

Öğrenciler Yükseköğretime YGS (Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı)’ye dayalı bir sınav aracılığı ile kabul edilmektedir. Sınav yılda bir kez yapılıp, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nce (ÖSYM) düzenlenmektedir. Adaylar, Yükseköğretim kurumlarına, YGS sınavından aldıkları YGS-5 puan türü ile programa girebilmektedirler.

4702 sayılı kanun ile Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları mezunları Meslek Yüksekokullarına sınavsız olarak yerleştirilebilirler.

ÜST DERECEYE GEÇİŞ

Ön lisans öğrenimi sonrasında, öğrencilerin DGS sınavı ile ilgili üniversitelerin lisans programlarına devam etmeleri mümkündür. Ayrıca öğrenciler, sınavsız olarak Açık Öğretim Fakültesi üçüncü sınıfına geçiş yaparak lisans eğitimini tamamlama hakkına sahiptirler.

SINAV DEĞERLENDİRME KURALLARI

Genel kural olarak değerlendirme ders başına 1 vize (%40) ve 1 final sınavı (%60) üzerinden yapılmaktadır. Çeşitli dersler ilave ödev veya ara sınav talep edebilir.

MEZUNİYET KOŞULLARI

Yasal süre içinde mezuniyet için gerekli tüm dersleri almak ve bu derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte olduğu programı en az 2.00 Genel Not Ortalaması (GNO) ile tamamlamak.

MEZUNLARIN İSTİHDAM OLANAKLARI

PTT Genel Müdürlüğü dağıtım hizmetlerinin kabul, ayırım, sevk, dağıtım (tebligat,mektup postası gönderileri, APG ve kargo/kurye dağıtım/teslim) hizmetlerini mevzuat hükümlerine uygun şekilde yerine getirmek, Parasal Posta Gişe (otomasyon), Posta gişe (otomasyon), Telgraf gişe (otomasyon) ve dağıtım hizmetlerinde çalıştırılmak üzere yetişmiş ve eğitilmiş işgücünden yararlanmak suretiyle hizmetin kaliteli, verimli, hızlı, güvenli bir şekilde müşteri talep ve ihtiyaçlarının karşılanması ve memnuniyetinin sağlanması amacıyla Posta Hizmetleri Programı açılmış, programdan mezun olanlara kamusal istihdam ve isterlerse özel sektör istihdam imkanı sağlanmıştır.

ÖĞRENİM AMAÇLARI

Programda öğrencilerin, tüm posta sürecini genel yapısı ile tanımaları, posta hizmet sektörü hakkında genel bilgi sahibi olmaları, hizmeti kaliteli ve etkin bir şekilde yerine getirebilmeleri ve bu süreçteki insan kaynakları yönetimini öğrenmeleri, halkla ilişkiler sürecini öğrenmeleri, hizmetin pazarlanmasına yönelik temel bilgi, beceri ve uygulamaları kazandırmak amaçlanmaktadır.

ÖĞRENİM ÇIKTILARI

Programı başarı ile bitiren öğrenci;

1.Alanında orta düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
2.Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değer ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olur.
3.Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu elemanlarda olması gereken yeterli düzeyde hukuk bilgisine sahip olur.
4.Alanıyla ilgili temel istatistik bilgisine sahip olur.
5.Günün gerekleri doğrultusunda, her türlü posta gönderilerinin kabul edilmesi, taşınması ve dağıtılması ile ilgili havale, çek kabul-ödeme ve tahsilat işlemleri gibi iş ve işlemlerin yapılış şekli ve usulleri hakkında bilgiye sahip olur.
6.Yurtiçi ve yurtdışı havale ve posta çeki kabul ve ödeme işlemleri, efektif döviz işlemleri, Türk Telekom, Türksat, GSM, su, elektrik ve doğalgaz fatura tahsilatları, banka tahsilat işlemleri ve diğer bankacılık faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olur.
7.Gönderiler otomasyon sistemi, taahhütlü gönderiler, APG, tebliğ evrakları ve kargoların kabul edilmesi, sisteme girilmesi, sistem üzerinde gerekli kayıt, teslim ve sevk işlemlerinin yapılması hakkında bilgi sahibi olur.
8.Türkiye'de ve dünyada taşımacılık konusunda bilgi sahibi olur, PTT iş yerlerinde kullanılan araç, gereç ve makineleri kullanır.
9.Adres ve adresi oluşturan bileşenler, adres ve numaralama yönetmeliği, adres yazma standartları, harita ve yol bilgisi, şehir içi ve şehirler arası ulaşım bilgisi, uluslararası yol bilgisi, coğrafi bilgi sistemleri hakkında bilgi sahibi olur.
10.Mektup postası gönderilerinin sınıflandırılması, postada yasaklar, istisnalar ve uygulanacak işlemlerle posta gönderileri denetiminin analizini yapar.
11.Havale işlemleri ve havalelerin sevki, mülkiyet ve sorumluluk hakkında anlatım, havalelerin ödenmesi işlemi ve kimlik tespiti, ödemde özellik gösteren havaleler, ödenemeyen havaleler ve havalelerle ilgili istekleri yerine getirir. 
12.Kargonun boyut ve sınırları hakkında mevzuat gereği olması gerekenlerin analizi, kargoda yasakları ve uyulması gerekli konuların ve ambalajlama kurallarına uyulması gerektiğinin analizini yapar.

Adı Soyadı Anabilim Dalı Eposta Dahili
Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Eyüp Gergin Posta Hizmetleri Programı gergin@gumushane.edu.tr 3504
Öğr. Gör. Fatih Mert Posta Hizmetleri Programı fatihmert@gumushane.edu.tr 3505
Öğr. Gör. İlknur Gücüyeter Posta Hizmetleri Programı ilknur.gucuyeter@gumushane.edu.tr 3503
Öğr. Gör. Furkan Saraç Posta Hizmetleri Programı fsarac@ogr.gumushane.edu.tr
Misyon

Ülke genelinde posta hizmetlerinin kaliteli, sürekli, tüm kullanıcılar için karşılanabilir bir ücretle, etkin rekabete dayalı esaslar çerçevesinde sunulmasını sağlamak üzere posta sektörünün serbestleştirilerek mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaflığı sağlanmış sektör oluşturulması ve bu sektörde düzenleme ve denetimin gerçekleştirilmesi ile Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinin kuruluşu, yapılanması, faaliyet konuları ve hizmetlerini yürütmektir.

Vizyon

Çalışma ve etki alanı gittikçe genişleyen Posta Hizmetleri alanında yaratıcı faaliyetleri, topluma hizmeti, eğitim ve araştırmalarıyla ulusal ve uluslararası düzeyde saygın ve tercih edilen bir program olmaktır.

Posta Hizmetleri Programı Akademik Perosnel

Öğr. Gör. İlknur GÜCÜYETER (Bölüm Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Eyüp GERGİN 

Öğr. Gör. Fatih MERT

 

Yönetim Sistemi

Bölümümüzde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 12. maddesi ile düzenlenmiş olan görevleri yerine getirip stratejik planda yer alan amaçlar ve hedefler ekseninde yönetim ve idari yapılanma işlemleri devam etmektedir. Belirlenen amaçlar ve hedefler doğrultusunda iyileştirme çalışmaları sürmektedir. 

Etkinlik

Personel istihdamında öncelik stratejik planımızdaki amaç ve hedefler doğrultusunda nitelikli akademik ve idari personel sayısını artırabilmektir. Bunları gerçekleştirebilmek için birincil yasal düzenlemelerin yanı sıra Üniversitemizce çıkarılmış bulunan yönergeler de dikkate alınmaktadır. Temel amaç insan kaynakları yönetiminde kurumsallaşmayı sağlamak, liyakati önceliklendirmek ve ihtiyaç duyulan akademisyenlerin istihdamını gerçekleştirmektir. 

Kaynakların Yönetimi

Üniversitemiz taşınır taşınmaz kaynaklarının yönetimi ve etkinlik düzeyi, Maliye Bakanlığı’nın “Kamu Bilgi Sistemi’nde bulunan “Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi” üzerinden takip edilmekte olup, birimlerin satın alma, kullanım, bağış ve devir işlemleri ile stok durumları gibi tüm taşınır süreçleri bu sistemlerin sağladığı kolaylıkla takip edilmektedir.

Öğretim ve Öğrenim Süreçleri

Programımızda en çok kullanılan eğitim-öğretim yöntemleri Ders & Sınıf İçi Etkinlikler, Grup Çalışması, Laboratuvar, Ödev, Proje Hazırlama, Staj, Teknik Gezi, Uygulama, Yerinde Uygulama, Mesleki Faaliyet ve Sosyal Faaliyet şekildedir. Programımızda, amaç ve hedeflerine göre, yukarıda belirtilen yöntemlerin çoğu kullanılmaktadır.

Örneklerle Birlikte Mezunların Mesleki Profilleri 

Posta Hizmetleri Programından mezun olan öğrenciler tüm kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarındaki ulaştırma hizmetleri alanında çalışabilmektedir. 

Programımız mezunlarının istihdam olanakları oldukça yüksektir. Kamu-özel sektöre ait pek çok kurum ve kuruluşta çalışabilmektedirler. Ulaştırma hizmetlerinin küreselleşen dünyada artan önemi nedeniyle, bu alanda eğitilmiş insan gücüne duyulan gereksinim artırmaktadır.

Fiziki İmkanlar

Yüksekokul binamızda toplamda 7 adet derslik 1 adet çok amaçlı salon, 1 kütüphane, 33 bilgisayar kapasiteli bilgisayar laboratuvarı ve uygulama sınıfları mevcut olup 3150 m2’lik kapalı alana sahiptir. Bir takım faaliyetlerin sürdürülebilmesi amacıyla oluşturulan 15000 m2’lik açık alanımız bulunmaktadır. Meslek yüksekokulumuz Gümüşhane Üniversitesi’ne bağlı olarak 2010 yılında Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı ile öğretime başlamıştır.

Derslik, Laboratuvar, Büro (Oda)lar

Meslek Yüksekokulumuzda 6 adet 0- 48, 1 adet 80 öğrenci kapasiteli olmak üzere toplamda 7 adet derslik ve 1 adet 32 öğrenci kapasiteli tam donanımlı bilgisayar laboratuvarı ile 16 farklı özellikte büro/oda bulunmaktadır. Okulumuz birinci ve ikinci öğretim programlarının her birinde 400 öğrenci faaliyetlerini sürdürebilecek kapasiteye sahip bulunmaktadır. YÖK tarafından 2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı için söz konusu programımıza verilen öğrenci kontenjanı birinci öğretimde 65 ve ikinci öğretimde 55 olup, fiziki alanlar bakımından herhangi bir eksiklik bulunmamaktadır.   

Kütüphane

Meslek Yüksekokulumuzda mevcut programlardaki öğrencilerin temel ve yardımcı ders kaynak ihtiyacını karşılayacak eserlerin yer aldığı 50 m² alana sahip kütüphane bulunmaktadır. Ayrıca, üniversitemiz ULAKBİM internet hattı üzerinden erişilebilir birçok dijital kaynağa da sahiptir.

Gümüşhane Üniversitesi (Üniversitemiz), “Anadolu Üniversitesi Konsorsiyumu (ANKOS), Tübitak- Elektronik Kaynaklar Ulusal Akademik Lisansı (Ekual) Konsorsiyumu” üyesi olup, ulusal ve uluslararası birçok önemli veri tabanına üyedir. Bu imkânlardan üniversitemizin bütün akademik ve idari birimleri faydalanmaktadır.

Sosyal ve Kültürel İmkânlar

1. Okulumuza ait kapalı mekân kafeterya ve açık alan dinlenme parkı

2. Öğrencilerimizin ihtiyacını karşılayacak büyüklükteki yemekhane,

3. Öğrencilerimizin kullanımına açık internet,

4. İlçemizde öğrencilerimizin de yararlanabildiği İlçe Özel İdaresine ait ve okulumuza 2 km mesafedeki çok amaçlı salon ile birlikte, ilçedeki kapalı spor salonu ve açık çim futbol sahasının (Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğüne ait) yanı sıra, belediyeye ait halı saha bulunmaktadır. Yine ilçemizde belediyenin tesis etmiş olduğu park ve dinlenme alanı bulunmaktadır.
5. Özel idarenin personelimize tahsis ettiği 4 adet lojman diğer imkânlarımız arasında yer almaktadır.

Barınma Durumu

İlçede Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait toplamda 400 kişilik kız ve erkek öğrenci yurdu bulunmaktadır. Talep edilmesi halinde mevcut yurdun kapasitesinin 500 kişiye kadar artırılabileceği belirtilmiştir.

AR-GE Stratejisi

Program olarak kurumsal araştırma stratejimizi belirlerken yerel, bölgesel ve ulusal Kalkınma hedefleri dikkate alınmıştır. Bu doğrultuda araştırma stratejimizin temelini oluşturan uzmanlaşma süreçleri bölgeyi de kapsamaktadır. Kurumumuz, ülke ve bölge öncelikleri ile uzun vadeli bilim ve teknoloji politikalarının tespitinde, Türkiye Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK)’nun belirlediği öncelikli alanlar ile uyumlu olarak araştırma faaliyetlerinde bulunmaktadır.

Öğrenme Ortamı 

Meslek Yüksekokulumuz'da 6 adet 0- 48 kişilik, 1 adet 49-80 kişilik, üzere toplamda 7 adet derslik ve 1 adet 32 kişilik tam donanımlı bilgisayar laboratuvarı ile 16 farklı özellikte büro/oda bulunmaktadır. 

Demografik Etki

Birimde, 220 öğrenci öğrenim görmekte ve programda öğretim görevlisi olarak 3 akademik personel olmak üzere 223 kişi bulunmaktadır.

Ekonomik Etki

Bölüm öğrencileri ilçe ekonomisine alışveriş, yiyecek-içecek, barınma, ulaşım gibi birçok kategoride yaptıkları harcamalar, araç, gereç ve ürün temini ve ziyarete gelen ailelerin harcamaları ve birimdeki istihdam edilen personelin önemli ekonomik katkıları bulunmaktadır.

Kalite Güvence sistemi ve Sürekli İyileştirme Çalışmaları

Programımızda periyodik olarak gerçekleştirilen ve sürekli iyileştirme bakış açısıyla yürütülen Kalite Yönetim Süreçleri (sistemi, yaklaşımı, mekanizması vb.) aşağıdaki şekilde ifade edilebilir;

  • Mezunlarımızın sahip olması gereken bilgi, beceri ve nitelikleri, her seviyede saptadıktan sonra da eğitim programlarının tekrar oluşturulması
  • Sürekli olarak geri besleme alınarak bölümün belirlenen amaçları ve saptanan niteliklerinin güncellenerek sektörün ihtiyaçları doğrultusunda daha iyi yerine getirilip getirilmediğinin incelenmesi
  • Tüm bu süreçlerde gereken iyileştirmelerin gerçekleştirilmesi.

Ayrıca Gümüşhane Üniversitesinin vizyon, misyon, temel ilke ve politikaları programımızca benimsenmiştir. Posta Hizmetleri Programımız Ulusal standartlar YÖK mevzuatı, Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ), Mesleki Yeterlilik Kurumu ve Uluslararası Standartlar Bologna Süreci ile sürekli iyileşme süreci içerisindedir.


 

I. YARIYIL

Statü

Toplam

Teori

Uyg.

Kredi

AKTS

AITB191

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I

Z

2

2

0

2

2

   DGR 101 Değerlerimiz      Z        2       2      0      2       2

PHP 101

Mektup Postası

Z

3

3

0

3

5

PHP 103

Posta Hizmetleri Mevzuatı

Z

3

3

0

3

5

PHP 105

Temel Hukuk

Z

2

2

0

2

4

PHP 107

Genel İşletme

Z

3

3

0

3

5

PHP 109

Genel Muhasebe

Z

2

1

1

1,5

4

TDB 101

Türk Dili-I

Z

2

2

0

2

2

YDB 117

İngilizce-I

Z

3

3

0

3

3

 

TOPLAM

 

20

19

1

19,5

30

 

II. YARIYIL

Statü

Toplam

Teori

Uyg.

Kredi

AKTS

AITB192

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-II

Z

2

2

0

2

2

PHP 102

İstatistik

Z

3

3

0

3

3

PHP 104

KEP ve Telgraf

Z

2

2

0

2

3

PHP 106

Ayrım Sevk Dağıtım

Z

3

3

0

3

4

PHP 108

Tebligat İşlemleri

Z

3

3

0

3

3

PHP 110

Temel Bilgi Teknolojileri

Z

3

3

0

3

3

TDB 102

Türk Dili-II

Z

2

2

0

2

2

YDB 118

İngilizce-II

Z

2

2

0

2

2

STJ 200

Meslek Stajı (30 İş Günü)

Z

8

0

8

0

8

 

TOPLAM

 

28

20

8

20

30

 

III. YARIYIL

Statü

Toplam

Teori

Uyg.

Kredi

AKTS

PHP 201

Posta ve Lojistik Otomasyon Prog.

Z

3

2

1

2,5

3

PHP 203

Parasal Posta Hizmetleri

Z

3

3

0

3

3

PHP 205

Posta Taşımacılığı ve Yön Bilgisi

Z

2

2

0

2

3

PHP 207

Depolama Yönetimi

Z

3

3

0

3

3

PHP 209

Lojistik Hizmetler

Z

2

2

0

2

2

 

Seçmeli 1

S

2

2

0

2

4

 

Seçmeli 2

S

2

2

0

2

4

 

Seçmeli 3

S

2

2

0

2

4

 

Seçmeli 4

S

2

2

0

2

4

 

TOPLAM

 

21

20

1

20,5

30

 

Seçmeli Dersler

           

ORTSEC201

Gönüllülük Çalışmaları

S

3

1

2

2

4

PHSEC201

Hizmet Pazarlaması

S

2

2

0

2

4

PHSEC203

Bilgi Yönetimi

S

2

2

0

2

4

PHSEC205

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

S

2

2

0

2

4

PHSEC207

AB ve Türkiye’de Posta Sektörü

S

2

2

0

2

4

PHSEC209

Ticaret Hukuku

S

2

2

0

2

4

PHSEC211

İşyeri Organizasyon ve Yönetimi

S

2

2

0

2

4

PHSEC213

İş Sağlığı ve Güvenliği

S

2

2

0

2

4

PHSEC215

Posta Hizmetleri Tarihi ve Org.

S

2

2

0

2

4

 

IV. YARIYIL

Statü

Toplam

Teori

Uyg.

Kredi

AKTS

PHP 202

Kayıtlı Posta Gönderileri

Z

3

3

0

3

3

PHP 204

Kargo ve Kurye APG Hizmetleri

Z

3

3

0

3

3

PHP 206

Filateli

Z

2

2

0

2

2

PHP 208

Ön Büro İşlemleri

Z

2

2

0

2

3

PHP 210

Personel Yönetimi

Z

3

3

0

3

3

 

Seçmeli 1

S

2

2

0

2

4

 

Seçmeli 2

S

2

2

0

2

4

 

Seçmeli 3

S

2

2

0

2

4

 

Seçmeli 4

S

2-4

2-4

0

2-4

4

 

TOPLAM

 

21-23

21-23

0

21-23

30

 

Seçmeli Dersler

           

PHSEC202

Protokol ve Görgü Kuralları

S

2

2

0

2

4

PHSEC204

Mesleki Yazışmalar

S

2

2

0

2

4

PHSEC206

Toplam Kalite Yönetimi

S

2

2

0

2

4

PHSEC208

Bitirme Projesi

S

2

2

0

2

4

PHSEC210

Halkla İlişkiler ve İletişim

S

2

2

0

2

4

PHSEC212

Girişimcilik

S

4

4

0

4

4

PHSEC214

İşaret Dili

S

2

2

0

2

4

PHSEC216

Genel Ekonomi

S

2

2

0

2

4

Not: Ders Kredileri; 1 teori 1 kredi, 1 uygulama 0,5 kredi olarak hesaplanmıştır.