İrfan Can Köse Meslek Yüksekokulu

Lojistik Programı

Lojistik Programı

TARİHÇE

Yüksekokulumuzda mevcut Lojistik Programı, 2011 – 2012 Öğretim yılından I. ve II. öğretime öğrenci alımı yaparak; faaliyete geçmiştir. 

MİSYON

Bu programın amacı, öğrencilere üretim sistemleri, fabrika içindeki imalat yöntemleri ve fabrika tasarımı, insan ve malzeme taşımacılığı ile ilgili genel bilgiler vererek ulusal ve uluslararası taşımacılıkta pratiğe dayalı ara eleman olarak yetişmelerini sağlamaktır.

VİZYON

Çalışma ve etki alanı gittikçe genişleyen lojistik alanında yaratıcı faaliyetleri, topluma hizmeti, eğitim ve araştırmalarıyla ulusal ve uluslararası düzeyde saygın ve tercih edilen bir program olmaktır.

ALINACAK DERECE

EQF Düzey5 – Kısa Seviye (Ön lisans) – 120 AKTS

KABUL KOŞULLARI

Öğrenciler Yükseköğretime YGS (Yükseköğretime Geçiş Sınavı)’ye dayalı bir sınav aracılığı ile kabul edilmektedir. Sınav yılda bir kez yapılıp, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nce (ÖSYM) düzenlenmektedir. Adaylar, Yükseköğretim kurumlarına, ÖSYS sınavından aldıkları puan ve Ortaöğretim başarı puanı ortalamalarının birleşiminden oluşan YGS-6 puan türü ile programa girebilmektedirler.

4702 sayılı kanun ile Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları mezunları Meslek Yüksekokullarına sınavsız olarak yerleştirilebilirler.

ÜST DERECEYE GEÇİŞ

Ön lisans öğrenimi sonrasında, öğrencilerin DGS sınavı ile ilgili üniversitelerin lisans programlarına devam etmeleri mümkündür. Ayrıca öğrenciler, sınavsız olarak Açık Öğretim Fakültesi üçüncü sınıfına geçiş yaparak lisans eğitimini tamamlama hakkına sahiptirler.

SINAV DEĞERLENDİRME KURALLARI

Genel kural olarak değerlendirme ders başına 1 vize (%40) ve 1 final sınavı (%60) üzerinden yapılmaktadır. Çeşitli dersler ilave ödev veya ara sınav talep edebilir.

MEZUNİYET KOŞULLARI

Yasal süre içinde mezuniyet için gerekli tüm dersleri almak ve bu derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte olduğu programı en az 2.00 Genel Not Ortalaması (GNO) ile tamamlamak.

MEZUNLARIN İSTİHDAM OLANAKLARI

Meslek mensupları; özel ve kamu kuruluşlarının yönetim, üretim, örgütlenme, pazarlama, lojistik, bütçe, muhasebe ve insan kaynakları departmanlarında iş bulabilmektedir.

ÖĞRENİM AMAÇLARI

Programda öğrencilerin, her türlü işletmeyi genel yapısı ile tanımaları, mal veya hizmet üretimi için tedarik işlemlerini yapabilmeleri, mal veya hizmetin üretilmesi ve bu süreçteki insan kaynakları yönetimini öğrenmeleri, halkla ilişkiler sürecini öğrenmeleri, ürünün pazarlanması ile gelir – gider dengelerinin muhasebeleştirilmesine yönelik temel bilgi, beceri ve uygulamaları kazandırmak amaçlanmaktadır.

ÖĞRENİM ÇIKTILARI

Programı başarıyla bitiren öğrenci;

1.Lojistik alanıyla ilgili temel kavram ve süreçleri kavrar.
2.Lojistik alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapar.
3.Lojistik alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini gösterir.
4.Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi ve mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur.
5.Lojistik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi kazanır.
6.Temel bilgisayar bilimleri ve mesleğinin gerektirdiği bilgisayar programları kullanabilir.
7.Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirir ve denetler.
8.Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
9.Yönetim, iş güvenliği ve işçi sağlığı ve çevre koruması hakkında bilgi sahibi olur.
10.Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci edinir.

Adı Soyadı Anabilim Dalı Eposta Dahili
Öğr. Gör. Dr. Eda Tutak Lojistik Programı edatutak@gumushane.edu.tr 3502
Öğr. Gör. Süleyman Ertemoğlu Lojistik Programı suleyman.ertemoglu@gumushane.edu.tr 3517
Öğr. Gör. Alim Yelboğa Lojistik Programı alimyelboga@gumushane.edu.tr 3515
Öğr. Gör. Beytullah Sezgin Lojistik Programı beytullahsezgin@gumushane.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Eda Dişli Bayraktar Lojistik Programı edisli@gumushane.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Durmuş Lojistik Programı ibrahimdurmus@gumushane.edu.tr
Misyon

Öğrencilere üretim sistemleri, fabrika içindeki imalat yöntemleri ve fabrika tasarımı, insan ve malzeme taşımacılığı ile ilgili genel bilgiler vererek ulusal ve uluslararası taşımacılıkta pratiğe dayalı ara eleman olarak yetişmelerini sağlamaktır.

Vizyon

Çalışma ve etki alanı gittikçe genişleyen lojistik alanında yaratıcı faaliyetleri, topluma hizmeti, eğitim ve araştırmalarıyla ulusal ve uluslararası düzeyde saygın ve tercih edilen bir program olmaktır.

Akademik Personel

Öğr. Gör. Eda TUTAK  (Bölüm Başkanı)

Öğr. Gör. Dr. Eda DİŞLİ BAYRAKTAR

Öğr. Gör. Süleyman ERTEMOĞLU

Öğr. Gör. Alim YELBOĞA

Yönetim Sistemi

Bölümümüzde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 12. maddesi ile düzenlenmiş olan görevleri yerine getirip stratejik planda yer alan amaçlar ve hedefler ekseninde yönetim ve idari yapılanma işlemleri devam etmektedir. Belirlenen amaçlar ve hedefler doğrultusunda iyileştirme çalışmaları sürmektedir. 

Etkinlik

Personel istihdamında öncelik stratejik planımızdaki amaç ve hedefler doğrultusunda nitelikli akademik ve idari personel sayısını artırabilmektir. Bunları gerçekleştirebilmek için birincil yasal düzenlemelerin yanı sıra üniversitemizce çıkarılmış bulunan yönergeler de dikkate alınmaktadır. Temel amaç insan kaynakları yönetiminde kurumsallaşmayı sağlamak, liyakati önceliklendirmek ve ihtiyaç duyulan akademisyenlerin istihdamını gerçekleştirmektir.

Kaynakların Yönetimi

Üniversitemiz taşınır taşınmaz kaynaklarının yönetimi ve etkinlik düzeyi, Maliye Bakanlığı’nın “Kamu Bilgi Sistemi’nde bulunan “Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi” üzerinden takip edilmekte olup, birimlerin satın alma, kullanım, bağış ve devir işlemleri ile stok durumları gibi tüm taşınır süreçleri bu sistemlerin sağladığı kolaylıkla takip edilmektedir.

Öğretim ve Öğrenim Süreçleri

Programımızda en çok kullanılan eğitim-öğretim yöntemleri; ders ve sınıf içi etkinlikler, grup çalışması, laboratuvar, ödev, proje hazırlama, staj, teknik gezi, uygulama, yerinde uygulama, mesleki faaliyet ve sosyal faaliyet şekildedir. Program amaçları ve hedefleri doğrultusunda yukarıda belirtilen yöntemler kullanılmaktadır.

Örneklerle Birlikte Mezunların Mesleki Profilleri 

Son yıllarda, küreselleşmenin etkisiyle lojistiğe verilen önem artmıştır. Yeni ekonomik yapı içinde şirketlerin, maliyetlerin azaltılması ve müşteri memnuniyetinin sağlanması konularına odaklanmaları lojistiğin önem kazanmasına neden olmaktadır. Sektörün önem kazanmasına paralel olarak bu alanda yetişmiş işgücüne olan talep de artış göstermektedir. Bu bilgiler ışığında Gümüşhane Üniversitesi Köse İrfan Can Meslek Yüksekokulu Lojistik Programı’nın amacı; Asya ve Avrupa kıtaları arasında köprü ve bir lojistik üs konumunda olan Türkiye’nin lojistik sektörünün ihtiyacı olan mesleki bilgi ve becerilere sahip, vizyon sahibi, farklılığını ortaya koyabilecek mezunlar yetiştirmektir.

Bölümümüzden mezun olan öğrenciler, sektörün aranan elemanları olacaktır. Mezunlar, ulusal ya da uluslararası kargo ve lojistik firmaları, şirketlerin lojistik ve dağıtım bölümleri ya da sigorta, gümrükleme ve depolama hizmeti veren firmalarda çalışabilirler. KPSS sınavlarında başarılı olmaları durumunda Kamu Kurum ve Kuruluşlarına atanabilmekte ve memur olarak çalışabilmektedirler. Mezunlarımız kendilerini yetiştirebildiği ve öğrenebildiği orandaki bilgisayar becerileri ile yabancı dil seviyelerini geliştirerek çalışma alanlarında yükselme imkânlarına da sahip olabilmektedir.

Fiziki İmkânlar

Yüksekokul binamızda toplamda 7 adet derslik 1 adet çok amaçlı salon, 1 adet kütüphane, 33 bilgisayar kapasiteli bilgisayar laboratuvarı ve uygulama sınıfları mevcut olup 3150 m² ’lik kapalı alana sahiptir. Bir takım faaliyetlerin sürdürülebilmesi amacıyla oluşturulan 15000 m² ’lik açık alanımız bulunmaktadır. Meslek Yüksekokulumuz Gümüşhane Üniversitesi’ne bağlı olarak 2010 yılında Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı ile öğretime başlamıştır.

Derslik, Laboratuvar, Büro (Oda)lar

Meslek Yüksekokulumuzda 6 adet 0-48, 1 adet 80 öğrenci kapasiteli olmak üzere toplamda 7 adet derslik ve 1 adet 32 öğrenci kapasiteli tam donanımlı bilgisayar laboratuvarı ile 16 farklı özellikte büro/oda bulunmaktadır. Okulumuz birinci ve ikinci öğretim programlarının her birinde 400 öğrenci faaliyetlerini sürdürebilecek kapasiteye sahip bulunmaktadır. YÖK tarafından 2018-2019 Eğitim-Öğretim Akademik Yılı için Lojistik Hizmetleri programımıza verilen öğrenci kontenjanı birinci öğretimde 20 olarak belirlenmiştir. Fiziki alanlar bakımından herhangi bir eksiklik bulunmamaktadır.   

Kütüphane

Meslek Yüksekokulumuzda mevcut programlardaki öğrencilerin temel ve yardımcı ders kaynak ihtiyacını karşılayacak eserlerin yer aldığı 50 m² alana sahip kütüphane bulunmaktadır. Ayrıca, üniversitemiz ULAKBİM internet hattı üzerinden erişilebilir birçok dijital kaynağa da sahiptir. 

Gümüşhane Üniversitesi (Üniversitemiz), “Anadolu Üniversitesi Konsorsiyumu (ANKOS), Tübitak- Elektronik Kaynaklar Ulusal Akademik Lisansı (Ekual) Konsorsiyumu” üyesi olup, ulusal ve uluslararası birçok önemli veri tabanına üyedir. Bu imkânlardan üniversitemizin bütün akademik ve idari birimleri faydalanmaktadır.

Sosyal ve Kültürel İmkânlar

1.Okulumuza ait 1 adet kapalı kafeterya

2. Öğrencilerimizin ihtiyacını karşılayacak büyüklükte 1 adet yemekhane

3.Öğrencilerimizin kullanımına açık internete erişim imkanı

4. Okulumuz açık alan dinlenme parkı

5. İlçemizde öğrencilerimizin de yararlanabildiği İlçe Özel İdaresine ait ve okulumuza 2 km mesafedeki çok amaçlı salon ile birlikte, ilçedeki kapalı spor salonu ve açık çim futbol sahasının (Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğüne ait) yanı sıra, belediyeye ait halı saha bulunmaktadır. Yine ilçemizde belediyenin tesis etmiş olduğu park ve dinlenme alanı bulunmaktadır.
6. Özel idarenin personelimize tahsis ettiği 4 adet lojman diğer imkânlarımız arasında yer almaktadır.

Barınma Durumu

Okulumuza yaklaşık 2 km mesafede Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait toplamda 400 kişi kapasiteli öğrenci yurdu bulunmaktadır. Talep edilmesi halinde mevcut yurdun kapasitesinin 500 kişiye kadar artırılabileceği belirtilmiştir.

AR-GE Stratejisi

Program olarak kurumsal araştırma stratejimizi belirlerken yerel, bölgesel ve ulusal kalkınma hedefleri dikkate alınmıştır. Bu doğrultuda araştırma stratejimizin temelini oluşturan uzmanlaşma süreçleri bölgeyi de kapsamaktadır. Kurumumuz, ülke ve bölge öncelikleri ile uzun vadeli bilim ve teknoloji politikalarının tespitinde, Türkiye Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK)’nun belirlediği öncelikli alanlar ile uyumlu olarak araştırma faaliyetlerinde bulunmaktadır.

Öğrenme Ortamı 

Meslek Yüksekokulumuzda 6 adet 0- 48 kişilik, 1 adet 49-80 kişilik, üzere toplamda 7 adet derslik ve 1 adet 32 kişilik tam donanımlı bilgisayar laboratuvarı ile 16 farklı özellikte büro/oda bulunmaktadır. 

Demografik Etki

Lojistik Programında, toplam 41 öğrenci öğrenim görmekte ve programda 3 akademik personel öğretim görevlisi olarak görev yapmakta toplamda 44 kişi bulunmaktadır.

Ekonomik Etki

Bölüm öğrencileri ilçe ekonomisine alışveriş, yiyecek-içecek, barınma, ulaşım gibi birçok kategoride yaptıkları harcamalar, araç, gereç ve ürün temini ve ziyarete gelen ailelerin harcamaları ile birimde istihdam edilen personelin önemli ekonomik katkıları bulunmaktadır.

Kalite Güvence sistemi ve Sürekli İyileştirme Çalışmaları

Programımızda periyodik olarak gerçekleştirilen ve sürekli iyileştirme bakış açısıyla yürütülen Kalite Yönetim Süreçleri (sistemi, yaklaşımı, mekanizması vb.) aşağıdaki şekilde ifade edilebilir;

  • Mezunlarımızın sahip olması gereken bilgi, beceri ve nitelikleri, her seviyede saptadıktan sonra eğitim programlarının tekrar oluşturulması
  • Sürekli olarak geri besleme alınarak bölümün belirlenen amaçları ve saptanan niteliklerinin güncellenerek sektörün ihtiyaçları doğrultusunda iyileştirme yapılıp yapılmadığının saptanarak incelenmesi
  • Tüm bu süreçlerde gereken iyileştirmelerin gerçekleştirilmesi

Gümüşhane Üniversitesi’nin vizyon, misyon, temel ilke ve politikaları Lojistik Programımız tarafından benimsenmiştir. Lojistik Hizmetleri Programımız; Ulusal standartlar YÖK mevzuatı, Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ), Mesleki Yeterlilik Kurumu ve Uluslararası Standartlar Bologna Süreci ile sürekli iyileşme süreci içerisindedir.

Dersler ve Ders İçerikleri

I. YARIYIL

 

KOD

 DERSLER

Statü

Toplam

Teori

Uyg.

Kredi

AKTS

AITB191

Atatürk İlk.ve İnkılâp Tarihi-I

Z

2

2

0

2

2

    DGR 101 Değerlerimiz       Z        2      2      0        2      2

LOJP101

Lojistik İlkeleri–I

Z

3

3

0

3

5

LOJP103

Lojistik Yönetimi

Z

3

3

0

3

5

LOJP111

Genel Hukuk Bilgisi

Z

3

3

0

3

5

LOJP113

Genel İşletme

Z

3

3

0

3

4

LOJP115

Genel Ekonomi

Z

3

3

0

3

4

TDB 101

Türk Dili-I

Z

2

2

0

2

2

YDB 117

İngilizce–I

Z

3

3

0

3

3

 

TOPLAM

 

22

22

0

22

30

 

 

 

 

 

 

 

II. YARIYIL

Statü

Toplam

Teori

Uyg.

Kredi

AKTS

AITB192

Atatürk İl. ve İnkılâp Tarihi-II

Z

2

2

0

2

2

ENF 102

Temel Bilgi Teknolojileri

Z

3

3

0

3

3

LOJP102

Lojistik İlkeleri - II

Z

3

3

0

3

4

LOJP104

Tedarik Zinciri Yönetimi

Z

3

3

0

3

4

LOJP112

Ticaret Hukuku

Z

2

2

0

2

3

LOJP114

Genel Muhasebe

Z

2

2

0

2

3

TDB 102

Türk Dili-II

Z

2

2

0

2

2

YDB 118

İngilizce-II

Z

2

2

0

2

2

STJ 102

Meslek Stajı (30 iş günü)

Z

8

0

8

0

7

 

TOPLAM

 

27

19

8

19

30

 

III. YARIYIL

Statü

Toplam

Teori

Uyg.

Kredi

AKTS

LOJP203

Tehlikeli Madde Taşımacılığı

Z

2

2

0

2

2

LOJP205

Lojistik Hukuku

Z

3

3

0

3

4

LOJP207

Ulus. Loj. ve Sigortalama

Z

3

3

0

3

4

LOJP209

İstatistik

Z

3

2

1

2,5

4

 

Seçmeli 1

S

2

2

0

2

4

 

Seçmeli 2

S

2

2

0

2

4

 

Seçmeli 3

S

2

2

0

2

4

 

Seçmeli 4

S

2

2

0

2

4

 

TOPLAM

 

19

18

1

18,5

30

 

Seçmeli Dersler

 

         

LOSEC203

Ulaştırma Sistemleri

S

2

2

0

2

4

LOSEC209

Stok ve Envanter Yönetimi

S

2

2

0

2

4

LOSEC217

Dış Tic. Mev. ve Güm.

S

2

2

0

2

4

LOSEC219

Kentsel Lojistik

S

2

2

0

2

4

LOSEC221

Beden Eğitimi

S

2

2

0

2

4

LOSEC223

Kamu Maliyesi

S

2

2

0

2

4

ORTSEC201 Gönüllülük Çalışmaları      S         3       1          2        2       4
 
 

IV. YARIYIL

Statü

Toplam

Teori

Uyg.

Kredi

AKTS

LOJP206

Serbest Tic. Bölg. ve Güm.

Z

3

3

0

3

3

LOJP210

Taş. ve Filo Yönetimi

Z

3

3

0

3

3

LOJP212

Bitirme Projesi

Z

2

2

0

2

3

LOJP216

Entegre Lojistik Yönetimi

Z

2

2

0

2

5

 

Seçmeli 1

S

2

2

0

2

4

 

Seçmeli 2

S

2

2

0

2

4

 

Seçmeli 3

S

2

2

0

2

4

 

Seçmeli 4

S

2-4

2-4

0

2-4

4

 

TOPLAM

 

18-20

18-20

0

18-20

30

 

Seçmeli Dersler

 

         

LOSEC202

İş ve Sos. Güvenlik Hukuku

S

2

2

0

2

4

LOSEC208

İnsan Kaynakları Yönetimi

S

2

2

0

2

4

LOSEC210

Girişimcilik

S

4

4

0

4

4

LOSEC212

Toplam Kalite Yönetimi

S

2

2

0

2

4

LOSEC218

Müşteri İlişkileri Yönetimi

S

2

2

0

2

4

LOSEC220

AB Ülkelerinde Loj. Uyg.

S

2

2

0

2

4

LOSEC222

İşaret Dili

S

2

2

0

2

4