Köse İrfan Can Meslek Yüksekokulu

Sosyal Güvenlik Programı

Sosyal Güvenlik Programı

TARİHÇE

Yüksekokulumuzda mevcut Sosyal Güvenlik Programı, 2018 – 2019 Öğretim yılından itibaren faaliyete geçmiştir. 

MİSYON

Bu programın amacı, Ülke genelinde sosyal güvenlikte kaliteli, sürekli, tüm kullanıcılar için karşılanabilir bir ücretle, etkin rekabete dayalı esaslar çerçevesinde sunulmasını sağlamak üzere sosyal güvenlik sektörünün serbestleştirilerek mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaflığı sağlanmış sektör oluşturulması ve bu sektörde düzenleme ve denetimin gerçekleştirilmesi ile Sosyal Güvenlik Kurumunun kuruluşu, yapılanması, faaliyet konuları ve hizmetlerini yürütmektir.

VİZYON

Çalışma ve etki alanı gittikçe genişleyen Hukuk alanında yaratıcı faaliyetleri, topluma hizmeti, eğitim ve araştırmalarıyla ulusal ve uluslararası düzeyde saygın ve tercih edilen bir bölüm olmaktır.

ALINACAK DERECE

EQF Düzey5 – Kısa Seviye (Ön lisans) – 120 AKTS

KABUL KOŞULLARI

Öğrenciler Yükseköğretime YGS (Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı)’ye dayalı bir sınav aracılığı ile kabul edilmektedir. Sınav yılda bir kez yapılıp, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nce (ÖSYM) düzenlenmektedir. Adaylar, Yükseköğretim kurumlarına, YGS sınavından aldıkları YGS-5 puan türü ile girebilmektedirler.

4702 sayılı kanun ile Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları mezunları Meslek Yüksekokullarına sınavsız olarak yerleştirilebilirler.

ÜST DERECEYE GEÇİŞ

Ön lisans öğrenimi sonrasında, öğrencilerin DGS sınavı ile ilgili üniversitelerin lisans programlarına devam etmeleri mümkündür. Ayrıca öğrenciler, sınavsız olarak Açık Öğretim Fakültesi üçüncü sınıfına geçiş yaparak lisans eğitimini tamamlama hakkına sahiptirler.

SINAV DEĞERLENDİRME KURALLARI

Genel kural olarak değerlendirme ders başına 1 vize (%40) ve 1 final sınavı (%60) üzerinden yapılmaktadır. Çeşitli dersler ilave ödev veya ara sınav talep edebilir.

MEZUNİYET KOŞULLARI

Yasal süre içinde mezuniyet için gerekli tüm dersleri almak ve bu derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte olduğu programı en az 2.00 Genel Not Ortalaması (GNO) ile tamamlamak.

MEZUNLARIN İSTİHDAM OLANAKLARI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Güvenlik Kurumu merkez teşkilatı ve il müdürlükleri, belediyeler, diğer kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör işletmelerinde büro ve idari hizmetler de çalıştırılmak üzere yetişmiş ve eğitilmiş işgücünden yararlanmak suretiyle hizmetin kaliteli, verimli, hızlı, güvenli bir şekilde müşteri talep ve ihtiyaçlarının karşılanması ve memnuniyetinin sağlanması amacıyla Sosyal Güvenlik Programı açılmış, programdan mezun olanlara kamusal istihdam ve isterlerse özel sektör istihdam imkanı sağlanmıştır.

ÖĞRENİM AMAÇLARI

Programda öğrencilerin, tüm sosyal güvenlik sürecini genel yapısı ile tanımaları, sosyal güvenlik sektörü hakkında genel bilgi sahibi olmaları, hizmeti kaliteli ve etkin bir şekilde yerine getirebilmeleri ve bu süreçteki insan kaynakları yönetimini öğrenmeleri, halkla ilişkiler sürecini öğrenmeleri, hizmetin pazarlanmasına yönelik temel bilgi, beceri ve uygulamaları kazandırmak amaçlanmaktadır.

ÖĞRENİM ÇIKTILARI

Programı başarıyla bitiren öğrenci;
1-Genel sosyal güvenlik bilgi ve kültürüne sahip olabilme
2-Sosyal güvenliğe yönelik düşünceyi geliştirebilme
3-Alana ilişkin temel hizmet bilgi ve becerilerini kazandırma
4-Sosyal güvenlik kavramlarına yönelik araştırma ve incelemeye yöneltme
5-Bilimsel, sistemli, özgün ve mantıklı düşünebilmeyi öğretme
6-Sosyal güvenlikle ilgili güncel olaylarda sorunlara karşı pratik düşünebilme ve çözüme yönelik doğru karar verme becerisini geliştirebilme
7-Sosyal güvenlikle ilgili olayların değerlendirilebilmesine yönelik olarak örnek olaylar araştırma, avantajlar – fırsatlar – dezavantajlar bulma ve çözüme ulaştırma
8-Güvenliğin sağlanması ve korunmasında sürekliliği sağlayabilme
9-İstikrarlı, disiplinli ve başarılı davranışları kazandırma
10-Karşılaşacağı zorlukları aşmaya yardımcı olabilecek düşünme ve karar verebilme yeteneği kazandırma
11-Karşılaşacağı sorunlarda tümevarım ve tümdengelim düşünme yetenekleri ile yaklaşabilmeyi geliştirme
12-Olayları objektif değerlendirebilme ve çözebilme

Adı Soyadı Anabilim Dalı Eposta Dahili
Öğr. Gör. Necdet Yiğit Sosyal Güvenlik Programı nyigit@gumushane.edu.tr 3515
Öğr. Gör. Şafak Sönmez Soydaş Sosyal Güvenlik Programı safaksoydas@gumushane.edu.tr 3503
Öğr. Gör. Tuncay Çelik Sosyal Güvenlik Programı tcelik@gumushane.edu.tr 3508
Öğr. Gör. Orhan Çavdar Sosyal Güvenlik Programı orhan.cavdar@gumushane.edu.tr 3517
Misyon

Ülke genelinde sosyal güvenlikte kaliteli, sürekli, tüm kullanıcılar için karşılanabilir bir ücretle, etkin rekabete dayalı esaslar çerçevesinde sunulmasını sağlamak üzere sosyal güvenlik sektörünün serbestleştirilerek mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaflığı sağlanmış sektör oluşturulması ve bu sektörde düzenleme ve denetimin gerçekleştirilmesi ile Sosyal Güvenlik Kurumunun kuruluşu, yapılanması, faaliyet konuları ve hizmetlerini yürütmektir.

Vizyon

Çalışma ve etki alanı gittikçe genişleyen sosyal güvenlik alanında yaratıcı faaliyetleri, topluma hizmeti, eğitim ve araştırmalarıyla ulusal ve uluslararası düzeyde saygın ve tercih edilen bir bölüm olmaktır.

Akademik Personel

Öğr. Gör. Şafak Sönmez SOYDAŞ  (Bölüm Başkanı)

Öğr. Gör. Necdet YİĞİT

Öğr. Gör. Tuncay ÇELİK

Öğr. Gör. Orhan ÇAVDAR

Yönetim Sistemi

Bölümümüzde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 12. maddesi ile düzenlenmiş olan görevleri yerine getirip stratejik planda yer alan amaçlar ve hedefler ekseninde yönetim ve idari yapılanma işlemleri devam etmektedir. Belirlenen amaçlar ve hedefler doğrultusunda iyileştirme çalışmaları sürmektedir. 

Etkinlik

Personel istihdamında öncelik stratejik planımızdaki amaç ve hedefler doğrultusunda nitelikli akademik ve idari personel sayısını artırabilmektir. Bunları gerçekleştirebilmek için birincil olarak yasal düzenlemelerin yanı sıra Üniversitemizce çıkarılmış bulunan yönergeler de dikkate alınmaktadır. Temel amaç insan kaynakları yönetiminde kurumsallaşmayı sağlamak, liyakati önceliklendirmek ve ihtiyaç duyulan akademisyenlerin istihdamını gerçekleştirmektir. 

Kaynakların Yönetimi

Üniversitemiz taşınır taşınmaz kaynaklarının yönetimi ve etkinlik düzeyi, Maliye Bakanlığı’nın “Kamu Bilgi Sistemi’nde bulunan “Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi” üzerinden takip edilmekte olup, birimlerin satın alma, kullanım, bağış ve devir işlemleri ile stok durumları gibi tüm taşınır süreçleri bu sistemlerin sağladığı kolaylıkla takip edilmektedir.

Öğretim ve Öğrenim Süreçleri

Programımızda en çok kullanılan eğitim-öğretim yöntemleri Ders & Sınıf İçi Etkinlikler, Grup Çalışması, Laboratuar, Ödev, Proje Hazırlama, Staj, Teknik Gezi, Uygulama, Yerinde Uygulama, Mesleki Faaliyet ve Sosyal Faaliyet şekildedir. Programımızda, amaç ve hedeflerine göre, yukarıda belirtilen yöntemlerin çoğu kullanılmaktadır.

Örneklerle Birlikte Mezunların Mesleki Profilleri 

Sosyal Güvenlik Programından mezun olan öğrenciler tüm kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarındaki sosyal güvenlik ve sigortacılık alanında çalışabilmektedir. 

Programımız mezunlarının istihdam olanakları oldukça yüksektir. Kamu-özel sektöre ait pek çok kurum ve kuruluşta çalışabilmektedirler. Son yıllarda sosyal güvenlik alanında yapılan yasal düzenlemeler nedeniyle kamuda ve özel sektör’de firma sayısının artması ile bu alanda eğitilmiş insan gücüne duyulan gereksinim artırmıştır.

Fiziki İmkânlar

Yüksekokul binamızda toplamda 7 adet derslik 1 adet çok amaçlı salon, 1 kütüphane, 33 bilgisayar kapasiteli bilgisayar laboratuarı ve uygulama sınıfları mevcut olup 3150 m2’lik kapalı alana sahiptir. Bir takım faaliyetlerin sürdürülebilmesi amacıyla oluşturulan 15000 m2’lik açık alanımız bulunmaktadır. Meslek yüksekokulumuz Gümüşhane Üniversitesi’ne bağlı olarak 2010 yılında Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı ile öğretime başlamıştır.

Derslik, Laboratuar, Büro (Oda)lar

Meslek Yüksekokulumuzda 6 adet 0- 48, 1 adet 80 öğrenci kapasiteli olmak üzere toplamda 7 adet derslik ve 1 adet 32 öğrenci kapasiteli tam donanımlı bilgisayar laboratuarı ile 16 farklı özellikte büro/oda bulunmaktadır. Okulumuz birinci ve ikinci öğretim programlarının her birinde 400 öğrenci faaliyetlerini sürdürebilecek kapasiteye sahip bulunmaktadır. YÖK tarafından 2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı için söz konusu programımıza verilen öğrenci kontenjanı birinci öğretimde 60 ve ikinci öğretimde 40 olup, fiziki alanlar bakımından herhangi bir eksiklik bulunmamaktadır. 

Kütüphane

Meslek Yüksekokulumuzda mevcut programlardaki öğrencilerin temel ve yardımcı ders kaynak ihtiyacını karşılayacak eserlerin yer aldığı 50 m² alana sahip kütüphane bulunmaktadır. Ayrıca, üniversitemiz ULAKBİM internet hattı üzerinden erişilebilir birçok dijital kaynağa da sahiptir.

Gümüşhane Üniversitesi (Üniversitemiz), “Anadolu Üniversitesi Konsorsiyumu (ANKOS), Tübitak- Elektronik Kaynaklar Ulusal Akademik Lisansı (Ekual) Konsorsiyumu” üyesi olup, ulusal ve uluslararası birçok önemli veri tabanına üyedir. Bu imkânlardan üniversitemizin bütün akademik ve idari birimleri faydalanmaktadır.

Sosyal ve Kültürel İmkânlar

1. Okulumuza ait kapalı mekân kafeterya ve açık alan dinlenme parkı,

2. Öğrencilerimizin ihtiyacını karşılayacak büyüklükteki yemekhane,

3. Öğrencilerimizin kullanımına açık internet,

4. İlçemizde öğrencilerimizin de yararlanabildiği İlçe Özel İdaresine ait ve okulumuza 2 km mesafedeki çok amaçlı salon ile birlikte, ilçedeki kapalı spor salonu ve açık çim futbol sahasının (Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğüne ait) yanı sıra, belediyeye ait halı saha bulunmaktadır. Yine ilçemizde belediyenin tesis etmiş olduğu park ve dinlenme alanı bulunmaktadır.
5. Özel idarenin personelimize tahsis ettiği 4 adet lojman diğer imkânlarımız arasında yer almaktadır.

Barınma Durumu

İlçede Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait toplamda 400 kişilik kız ve erkek öğrenci yurdu bulunmaktadır. Talep edilmesi halinde mevcut yurdun kapasitesinin 500 kişiye kadar artırılabileceği belirtilmiştir.

AR-GE Stratejisi

Program olarak kurumsal araştırma stratejimizi belirlerken yerel, bölgesel ve ulusal Kalkınma hedefleri dikkate alınmıştır. Bu doğrultuda araştırma stratejimizin temelini oluşturan uzmanlaşma süreçleri bölgeyi de kapsamaktadır. Kurumumuz, ülke ve bölge öncelikleri ile uzun vadeli bilim ve teknoloji politikalarının tespitinde, Türkiye Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK)’nun belirlediği öncelikli alanlar ile uyumlu olarak araştırma faaliyetlerinde bulunmaktadır.

Öğrenme Ortamı 

Meslek Yüksekokulumuzda 6 adet 0- 48 kişilik, 1 adet 49-80 kişilik, üzere toplamda 7 adet derslik ve 1 adet 32 kişilik tam donanımlı bilgisayar laboratuvarı ile 16 farklı özellikte büro/oda bulunmaktadır. 

Demografik Etki

Birimde, 72 öğrenci öğrenim görmekte ve programda öğretim görevlisi olarak 3 akademik personel olmak üzere 75 kişi bulunmaktadır.

Ekonomik Etki

Bölüm öğrencileri ilçe ekonomisine alışveriş, yiyecek-içecek, barınma, ulaşım gibi birçok kategoride yaptıkları harcamalar, araç, gereç ve ürün temini ve ziyarete gelen ailelerin harcamaları ve birimdeki istihdam edilen personelin önemli ekonomik katkıları bulunmaktadır.

Kalite Güvence sistemi ve Sürekli İyileştirme Çalışmaları

Programımızda periyodik olarak gerçekleştirilen ve sürekli iyileştirme bakış açısıyla yürütülen Kalite Yönetim Süreçleri (sistemi, yaklaşımı, mekanizması vb.) aşağıdaki şekilde ifade edilebilir;

  • Mezunlarımızın sahip olması gereken bilgi, beceri ve nitelikleri, her seviyede saptadıktan sonra da eğitim programlarının tekrar oluşturulması
  • Sürekli olarak geri besleme alınarak bölümün belirlenen amaçları ve saptanan niteliklerinin güncellenerek sektörün ihtiyaçları doğrultusunda daha iyi yerine getirilip getirilmediğinin incelenmesi
  • Tüm bu süreçlerde gereken iyileştirmelerin gerçekleştirilmesi.

Ayrıca Gümüşhane Üniversitesinin vizyon, misyon, temel ilke ve politikaları programımızca benimsenmiştir. Posta Hizmetleri Programımız Ulusal standartlar YÖK mevzuatı, Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ), Mesleki Yeterlilik Kurumu ve Uluslararası Standartlar Bologna Süreci ile sürekli iyileşme süreci içerisindedir.

Dersler ve Ders İçerikleri

I. YARIYIL

Statü

Toplam

Teori

Uyg.

Kredi

AKTS

AITB191

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I

Z

2

2

0

2

2

SGP 101

Sosyal Politikaya Giriş

Z

3

3

0

3

5

SGP 103

Genel Ekonomi

Z

2

2

0

2

4

SGP 105

Genel İşletme

Z

3

3

0

3

5

SGP 107

Genel Muhasebe

Z

3

2

1

2,5

4

SGP 109

Temel Hukuk

Z

2

2

0

2

5

TDB 101

Türk Dili-I

  Z

2

2

0

2

2

YDB 117

İngilizce-I

Z

3

3

0

3

3

 

TOPLAM

 

19

18

1

18,5

30

 

II. YARIYIL

Statü

Toplam

Teori

Uyg.

Kredi

AKTS

AITB192

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-II

Z

2

2

0

2

2

ENF 102

Temel Bilgi Teknolojileri

Z

2

2

0

2

3

SGP 102

Sosyal Güvenliğe Giriş

Z

3

3

0

3

4

SGP 104

Halkla İlişkiler ve İletişim

Z

2

2

0

2

3

SGP 106

İstatistik

Z

3

3

0

3

3

SGP 108

Sosyoloji

Z

2

2

0

2

3

TDB 102

Türk Dili-II

Z

2

2

0

2

2

YDB 118

İngilizce-II

Z

2

2

0

2

2

STJ 200

Meslek Stajı (30 İş Günü)

Z

8

0

8

0

8

 

TOPLAM

 

24

18

8

18

30

                 

III. YARIYIL

Statü

Toplam

Teori

Uyg.

Kredi

AKTS

SGP 201

Paket Programlar

Z

3

2

1

2,5

4

SGP 203

SGK ve E-Devlet

Z

3

3

0

3

4

SGP 205

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Z

3

3

0

3

3

SGP 207

AB ve Türkiye’de Sosyal Güvenlik

Z

2

2

0

2

3

 

Seçmeli 1

S

2

2

0

2

4

 

Seçmeli 2

S

2

2

0

2

4

 

Seçmeli 3

S

2

2

0

2

4

 

Seçmeli 4

S

2

2

0

2

4

 

TOPLAM

 

19

18

1

18,5

30

 

Seçmeli Dersler

 

 

 

 

 

 

ORTSEC201

Gönüllülük Çalışmaları

S 3 1 2 2 4

SGSEC201

Sosyal Hizmet ve Bakım

S

2

2

0

2

4

SGSEC203

Vergi Hukuku

S

2

2

0

2

4

SGSEC205

Sigortacılık

S

2

2

0

2

4

SGSEC207

Sağlık Mevzuatı

S

2

2

0

2

4

SGSEC209

Kamu Maliyesi

S

2

2

0

2

4

SGSEC211

Yönlendirilmiş Çalışma

S

2

2

0

2

4

SGSEC213

Türkiye’nin Toplumsal Yapısı

S

2

2

0

2

4

SGSEC215

Sosyal Güvenlik Finansmanı

S

2

2

0

2

4

 

IV. YARIYIL

Statü

Toplam

Teori

Uyg.

Kredi

AKTS

SGP 202

Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler

Z

3

3

0

3

4

SGP 204

İş Sağlığı ve İş Güvenliği

Z

3

3

0

3

4

SGP 206

Sosyal Güvenliğin Güncel Sorunları

Z

2

2

0

2

3

SGP 208

İcra-İflas ve Kamu Alacakları Hukuku

Z

2

2

0

2

3

 

Seçmeli 1

S

2

2

0

2

4

 

Seçmeli 2

S

2

2

0

2

4

 

Seçmeli 3

S

2

2

0

2

4

 

Seçmeli 4

S

2-4

2-4

0

2-4

4

 

TOPLAM

 

18-20

18-20

0

18-20

30

 

Seçmeli Dersler

 

 

 

 

 

 

SGSEC202

Genel Sağlık Sigortası

S

2

2

0

2

4

SGSEC204

Toplam Kalite Yönetimi

S

2

2

0

2

4

SGSEC206

İşgücü Piyasaları

S

2

2

0

2

4

SGSEC208

Bitirme Projesi

S

2

2

0

2

4

SGSEC210

Sözleşme Hukuku

S

2

2

0

2

4

SGSEC212

İnsan Kaynakları Yönetimi

S

2

2

0

2

4

SGSEC214

İşaret Dili

S

2

2

0

2

4

SGSEC216

Girişimcilik

S

4

4

0

4

4