GÖREVIN ADI : Yüksekokul Müdür Yardımcısı

GÖREVIN KAPSAMI : İlgili Meslek Yüksekokulu

GÖREVIN KISA TANIMI

Gümüşhane Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; meslekyüksekokulunun vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla çalışmalarında Müdüre yardımcı olmak, Müdürün bulunmadığı takdirde yerine bakmak.

GÖREV ve SORUMLUKLULAR

* Meslek Yüksekokulun değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarını yürütür.

* Değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmaları için standartların belirlenmesini sağlar.

* Değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmaları için kurulların oluşturulmasını ve çalışmalarını sağlar.

* Değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının yıllık raporlarını hazırlar ve Müdürlüğe sunar.

* Meslek Yüksekokulda yürütülen programların çıktı yeterliliklerinin belirlenmesini sağlar.

* Meslek Yüksekokulun öz değerlendirme raporunu hazırlar.

* Meslek Yüksekokulun stratejik planını hazırlar.

* Belirlenen standartların kalitesinin geliştirilmesini sağlar.

* Meslek Yüksekokuldaki programların akredite edilmesi için gerekli çalışmaları yapar.

* Meslek Yüksekokulumuzdaki programların akredite edilmesi için gelen Akreditasyon ziyaret ekibinin

programını hazırlar ve yürütür.

* Öğretim elemanlarına “Öğretim Süreci Değerlendirme Anketlerinin” uygulanmasını sağlar.

* Öğrencilerin Meslek Yüksekokulunun değerlendirme anketlerini hazırlar ve anketlerin uygulanmasını sağlar.

* Eğitim-öğretim ve araştırmalarla ilgili politikalar ve stratejiler geliştirir.

* Öğrenci konseyi ve temsilciliği için gerekli olan seçimleri yapar.

* Dilek ve öneri kutularının düzenli olarak açılmasını ve değerlendirmesini yapar.

* Her eğitim-öğretim yılı sonunda yapılacak olan Akademik Genel Kurul sunularını hazırlar.

* Meslek Yüksekokulunda öğretim elemanları tarafından yürütülen projeleri takip eder.

* Meslek Yüksekokulun kütüphanesinin zenginleştirilmesini ve düzenli bir biçimde hizmet sunmasını sağlar.

* Öğretim elemanlarının derslerini düzenli olarak yapmalarını sağlar.

* Ders ücret formlarının düzenlenmesini sağlar ve kontrol eder.

* Müdürün görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapar.

* Müdürünün olmadığı zamanlarda yerine vekalet eder

YETKİLERİ

* Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

* Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek.

* Gümüşhane Üniversitesinin temsil yetkisini kullanmak.

* İmza yetkisine sahip olmak,

* Harcama yetkisi kullanmak.(Yetki devredildiğinde)

* Emrindeki yönetici ve personele iş verme, yönlendirme, yaptıkları işleri kontrol etme, düzeltme, gerektiğinde uyarma, bilgi ve rapor isteme yetkisine sahip olmak.

EN YAKIN YÖNETİCİSİ

MYO Müdürü

ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI

Bölüm Başkanlıkları, Öğretim Elemanları, Bölüm Sekreterleri ve MYO Bürosu

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER

* 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda ve 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak,

* Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak,

* Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek,

* Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme niteliklerine sahip olmak.

SORUMLULUK:

Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Meslek Yüksek Okulu Müdürüne karşı sorumludur.