GÖREVIN ADI : Teknisyen

GÖREVIN KAPSAMI : Meslek Yüksekokulu

GÖREVIN KISA TANIMI

Gümüşhane Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak;, Meslek Yüksekokulunun gerekli tüm faaliyetlerinin alanıyla ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesi amacıyla teknik hizmet yapar.

GÖREV ve SORUMLULUKLARI 

* Öğrenim yada mesleğiyle ilgili olarak, planlanmış, projelendirilmiş imar ve montaj işlerini yürütmek veya yürütülmesini izlemek, bu işleri mevcut şartnamesine veya sorumlu mühendisin direktiflerine uygun olarak yapmak.

* Mevcut alet, cihaz ve makinelerin gerekli bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak, gerektiğinde bunları fiilen kullanmak.

* Konusuyla ilgili şartname, işletme ve bakım talimatlarını hazırlanarak.

* Verilen talimat gereğince mühendislik işleriyle ilgili krokiler ve planlar çizmek.

* Maliyet, malzeme hesapları ve çeşitleri yapmak, iş programlarının hazırlanmasında mühendise yardım etmek.

* Etüt, araştırma, ölçme, hesaplama ve projelendirme, uygulama, kontrol ve benzeri işlemleri yapmak.

* Konusu ile ilgili diğer görevleri yapmak.

EN YAKIN YÖNETICISI

Şef

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NITELIKLER

* 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’unda belirtilen genel niteliklere sahip olmak.

* Teknik lise veya dengi okul mezunu olmak.

* Personel işlemleri ile ilgili mevzuatı bilmek.

* Görevini gereği gibi yerine getirebilmek için gerekli iş deneyimine sahip olmak.

SORUMLULUK

Teknisyen, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Şef, Meslek Yüksekokulu Sekreterine, Müdür Yardımcısına ve Müdüre karşı sorumludur.