GÖREVIN ADI : Memur

GÖREVIN KAPSAMI : Meslek Yüksekokulu

GÖREVIN KISA TANIMI

Gümüşhane Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Meslek Yüksekokulunun gerekli tüm faaliyetlerinin alanıyla ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesi amacıyla büro işlerini yapar.

GÖREV ve SORUMLULUKLARI 

*İstihdam edildiği birimin hizmet alanına giren konularda kendisine verilen görevleri kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütmek.

*Birime gelen her türlü evrak ve dokümanları mevzuata uygun olarak kaydetmek, dosyalamak, çoğaltmak, tasnif etmek, arşivlemek,

*Birimden çıkan her türlü yazı ve dokümanı dağıtıma hazırlamak,

*Büro hizmetlerinde çalışan diğer personelle iş birliği içerisinde olmak,

*Amirlerince verilen diğer benzeri görevleri yapmak.

YETKİLERI

*Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

*Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanabilmek.

EN YAKIN YÖNETICISI

Şef

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER

* 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’unda belirtilen genel niteliklere sahip olmak.

* En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

* Personel işlemleri ile ilgili mevzuatı bilmek.

* Görevini gereği gibi yerine getirebilmek için gerekli iş deneyimine sahip olmak

SORUMLULUK

Memur, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken,Şef, Meslek Yüksekokulu Sekreterine, Müdür Yardımcısı ve Müdüre karşı sorumludur.