GÖREVIN ADI : Müdür Sekreteri(Özel Kalem)

GÖREVIN KAPSAMI : Meslek Yüksekokulu

GÖREVIN KISA TANIMI

Gümüşhane Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; meslek yüksekokulunun gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla Meslek Yüksekokulu Müdürünün görüşme ve kabul işlerini yürütür.

GÖREV ve SORUMLULUKLARI 

* Müdürün görüşme ve kabullerine ait hizmetleri yürütür.

* Müdürün özel ve resmi haberleşmelerini yerine getirir.

* Müdürün özel haberleşme ve gizlilik taşıyan yazışma işlerini yürütür.

* Müdürün kurum içi ve kurum dışı randevu isteklerini düzenler.

* Müdürün özel ve kurumsal dosyalarını tutar ve arşivler.

* Müdürün görevlendirmelerinde görevden ayrılma, göreve başlama yazışmalarını takip eder ve yolculuk ile konaklama için rezervasyonlarını yapar.

* Meslek Yüksekokulu kurullarının (Yönetim Kurulu, Meslek Yüksekokul Kurulu ve Akademik Genel Kurulu)  gündemlerini bir gün önceden hazırlar, alınan kararları karar defterine yazar ve ilgili birimlere dağıtımını yapar.

* Dinî ve Millî bayramlarda Müdürün tebrik mesajlarını hazırlar ve dağıtımını sağlar.

* Açılış ve mezuniyet törenlerinde programları hazırlar.

* Müdürlüğün görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapar.

*Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde Müdür ve Meslek Yüksekokulu Sekreterine karşı sorumludur.

YETKILERI

* Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

* Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanabilmek.

EN YAKIN YÖNETICISI

Meslek Yüksekokulu Sekreteri,

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NITELIKLER

* 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’unda belirtilen genel niteliklere sahip olmak.

* En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

* Görevini gereği gibi yerine getirebilmek için gerekli iş deneyimine sahip olmak.

SORUMLULUK

Müdür Sekreteri (Özel Kalem), yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Meslek Yüksekokulu Sekreterine karşı sorumludur.