GÖREVIN ADI : Kaloriferci

GÖREVIN KAPSAMI : Meslek Yüksekokulları

GÖREVIN KISA TANIMI

Gümüşhane Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Meslek Yüksekokulunun gerekli tüm faaliyetlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesi amacıyla kalorifer hiz-metleri kapsamına giren işleri yapar.

GÖREV ve SORUMLUKLULAR

* Görev alanında bulunan işleri yapmak .

* Amirlerince verilen diğer benzeri görevleri yapmak.

* Isıtma sistemlerinin takibi

* Kazan ve brülörlerin bakım – onarım ve temizliği

* Kazan dairesinin tertip düzen ve temizliği

* Görev alanı ile ilgili talimat ve yönetmeliklerin takibi

* Sezon bitiminde idarece verilecek diğer görevleri yapmak

YETKILERI

-

EN YAKIN YÖNETICISI

Şef

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NITELIKLERI

* 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’unda belirtilen genel niteliklere sahip

olmak.

* En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

* Alanı ile ilgili mevzuatı bilmek.

* Görevini gereği gibi yerine getirebilmek için gerekli iş deneyimine sahip olmak

SORUMLULUK :

Kaloriferci, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Meslek Yüksekokulu Sekreterine karşı sorumludur.