GÖREVIN ADI : Güvenlik Görevlisi

GÖREVIN KAPSAMI: Meslek Yüksekokulu

GÖREVIN KISA TANIMI

Gümüşhane Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Meslek Yüksekokulunun gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla güvenlik işlemlerini yürütür.

GÖREV ve SORUMLUKLULAR 

* Görev alanında bulunan işleri yapmak

* Amirince verilen diğer benzeri görevleri yapmak.

EN YAKIN YÖNETİCİSİ

Şef

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NITELIKLER

* 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’unda belirtilen genel niteliklere sahip olmak.

* En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

* Görevini gereği gibi yerine getirebilmek için gerekli iş deneyimine sahip olmak

SORUMLULUK

Güvenlik Görevlisi, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Meslek Yüksekokulu Sekreterine karşı sorumludur