TARİHÇE

Yüksekokulumuzda mevcut Lojistik Programı, 2011 – 2012 Öğretim yılından I. ve II. öğretime öğrenci alımı yaparak; faaliyete geçmiştir. 

MİSYON

Bu programın amacı, öğrencilere üretim sistemleri, fabrika içindeki imalat yöntemleri ve fabrika tasarımı, insan ve malzeme taşımacılığı ile ilgili genel bilgiler vererek ulusal ve uluslararası taşımacılıkta pratiğe dayalı ara eleman olarak yetişmelerini sağlamaktır.

VİZYON

Çalışma ve etki alanı gittikçe genişleyen lojistik alanında yaratıcı faaliyetleri, topluma hizmeti, eğitim ve araştırmalarıyla ulusal ve uluslararası düzeyde saygın ve tercih edilen bir program olmaktır.

ALINACAK DERECE

EQF Düzey5 – Kısa Seviye (Ön lisans) – 120 AKTS

KABUL KOŞULLARI

Öğrenciler Yükseköğretime YGS (Yükseköğretime Geçiş Sınavı)’ye dayalı bir sınav aracılığı ile kabul edilmektedir. Sınav yılda bir kez yapılıp, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nce (ÖSYM) düzenlenmektedir. Adaylar, Yükseköğretim kurumlarına, ÖSYS sınavından aldıkları puan ve Ortaöğretim başarı puanı ortalamalarının birleşiminden oluşan YGS-6 puan türü ile programa girebilmektedirler.

4702 sayılı kanun ile Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları mezunları Meslek Yüksekokullarına sınavsız olarak yerleştirilebilirler.

ÜST DERECEYE GEÇİŞ

Ön lisans öğrenimi sonrasında, öğrencilerin DGS sınavı ile ilgili üniversitelerin lisans programlarına devam etmeleri mümkündür. Ayrıca öğrenciler, sınavsız olarak Açık Öğretim Fakültesi üçüncü sınıfına geçiş yaparak lisans eğitimini tamamlama hakkına sahiptirler.

SINAV DEĞERLENDİRME KURALLARI

Genel kural olarak değerlendirme ders başına 1 vize (%40) ve 1 final sınavı (%60) üzerinden yapılmaktadır. Çeşitli dersler ilave ödev veya ara sınav talep edebilir.

MEZUNİYET KOŞULLARI

Yasal süre içinde mezuniyet için gerekli tüm dersleri almak ve bu derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte olduğu programı en az 2.00 Genel Not Ortalaması (GNO) ile tamamlamak.

MEZUNLARIN İSTİHDAM İMKÂNLARI

Meslek mensupları; özel ve kamu kuruluşlarının yönetim, üretim, örgütlenme, pazarlama, lojistik, bütçe, muhasebe ve insan kaynakları departmanlarında iş bulabilmektedir.

ÖĞRENİM AMAÇLARI

Programda öğrencilerin, her türlü işletmeyi genel yapısı ile tanımaları, mal veya hizmet üretimi için tedarik işlemlerini yapabilmeleri, mal veya hizmetin üretilmesi ve bu süreçteki insan kaynakları yönetimini öğrenmeleri, halkla ilişkiler sürecini öğrenmeleri, ürünün pazarlanması ile gelir – gider dengelerinin muhasebeleştirilmesine yönelik temel bilgi, beceri ve uygulamaları kazandırmak amaçlanmaktadır.

ÖĞRENİM ÇIKTILARI

Programdan Mezun Olan Öğrenci;
  1. Lojistik alanıyla ilgili temel kavram ve süreçleri kavrar.
  2. Lojistik alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapar.
  3. Lojistik alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini gösterir.
  4. Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi ve mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur.
  5. Lojistik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi kazanır.
  6. Temel bilgisayar bilimleri ve mesleğinin gerektirdiği bilgisayar programları kullanabilir.
  7. Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirir ve denetler.
  8. Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
  9. Yönetim, iş güvenliği ve işçi sağlığı ve çevre koruması hakkında bilgi sahibi olur.
  10. Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci edinir.