TARİHÇE

Yüksekokulumuzda mevcut Posta Hizmetleri Programı, 2014 – 2015 Öğretim yılından itibaren faaliyete geçecektir. 

MİSYON

Bu programın amacı, Ülke genelinde posta hizmetlerinin kaliteli, sürekli, tüm kullanıcılar için karşılanabilir bir ücretle, etkin rekabete dayalı esaslar çerçevesinde sunulmasını sağlamak üzere posta sektörünün serbestleştirilerek mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaflığı sağlanmış sektör oluşturulması ve bu sektörde düzenleme ve denetimin gerçekleştirilmesi ile Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinin kuruluşu, yapılanması, faaliyet konuları ve hizmetlerini yürütmektir.

VİZYON

Çalışma ve etki alanı gittikçe genişleyen Posta Hizmetleri alanında yaratıcı faaliyetleri, topluma hizmeti, eğitim ve araştırmalarıyla ulusal ve uluslararası düzeyde saygın ve tercih edilen bir program olmaktır.

ALINACAK DERECE

EQF Düzey5 – Kısa Seviye (Ön lisans) – 120 AKTS

KABUL KOŞULLARI

Öğrenciler Yükseköğretime YGS (Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı)’ye dayalı bir sınav aracılığı ile kabul edilmektedir. Sınav yılda bir kez yapılıp, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nce (ÖSYM) düzenlenmektedir. Adaylar, Yükseköğretim kurumlarına, YGS sınavından aldıkları YGS-5 puan türü ile programa girebilmektedirler.

4702 sayılı kanun ile Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları mezunları Meslek Yüksekokullarına sınavsız olarak yerleştirilebilirler.

ÜST DERECEYE GEÇİŞ

Ön lisans öğrenimi sonrasında, öğrencilerin DGS sınavı ile ilgili üniversitelerin lisans programlarına devam etmeleri mümkündür. Ayrıca öğrenciler, sınavsız olarak Açık Öğretim Fakültesi üçüncü sınıfına geçiş yaparak lisans eğitimini tamamlama hakkına sahiptirler.

SINAV DEĞERLENDİRME KURALLARI

Genel kural olarak değerlendirme ders başına 1 vize (%40) ve 1 final sınavı (%60) üzerinden yapılmaktadır. Çeşitli dersler ilave ödev veya ara sınav talep edebilir.

MEZUNİYET KOŞULLARI

Yasal süre içinde mezuniyet için gerekli tüm dersleri almak ve bu derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte olduğu programı en az 2.00 Genel Not Ortalaması (GNO) ile tamamlamak.

MEZUNLARIN İSTİHDAM OLANAKLARI

PTT Genel Müdürlüğü dağıtım hizmetlerinin kabul, ayırım, sevk, dağıtım (tebligat,mektup postası gönderileri, APG ve kargo/kurye dağıtım/teslim) hizmetlerini mevzuat hükümlerine uygun şekilde yerine getirmek, Parasal Posta Gişe (otomasyon), Posta gişe (otomasyon), Telgraf gişe (otomasyon) ve dağıtım hizmetlerinde çalıştırılmak üzere yetişmiş ve eğitilmiş işgücünden yararlanmak suretiyle hizmetin kaliteli, verimli, hızlı, güvenli bir şekilde müşteri talep ve ihtiyaçlarının karşılanması ve memnuniyetinin sağlanması amacıyla Posta Hizmetleri Programı açılmış, programdan mezun olanlara kamusal istihdam ve isterlerse özel sektör istihdam imkanı sağlanmıştır.

ÖĞRENİM AMAÇLARI

Programda öğrencilerin, tüm posta sürecini genel yapısı ile tanımaları, posta hizmet sektörü hakkında genel bilgi sahibi olmaları, hizmeti kaliteli ve etkin bir şekilde yerine getirebilmeleri ve bu süreçteki insan kaynakları yönetimini öğrenmeleri, halkla ilişkiler sürecini öğrenmeleri, hizmetin pazarlanmasına yönelik temel bilgi, beceri ve uygulamaları kazandırmak amaçlanmaktadır.

ÖĞRENİM ÇIKTILARI

Programı başarı ile bitiren öğrenci;
 1. Alanında orta düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
 2. Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değer ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olur.
 3. Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu elemanlarda olması gereken yeterli düzeyde hukuk bilgisine sahip olur.
 4. Alanıyla ilgili temel istatistik bilgisine sahip olur.
 5. Günün gerekleri doğrultusunda, her türlü posta gönderilerinin kabul edilmesi, taşınması ve dağıtılması ile ilgili havale, çek kabul-ödeme ve tahsilat işlemleri gibi iş ve işlemlerin yapılış şekli ve usulleri hakkında bilgiye sahip olur.
 6. Yurtiçi ve yurtdışı havale ve posta çeki kabul ve ödeme işlemleri, efektif döviz işlemleri, Türk Telekom, Türksat, GSM, su, elektrik ve doğalgaz fatura tahsilatları, banka tahsilat işlemleri ve diğer bankacılık faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olur.
 7. Gönderiler otomasyon sistemi, taahhütlü gönderiler, APG, tebliğ evrakları ve kargoların kabul edilmesi, sisteme girilmesi, sistem üzerinde gerekli kayıt, teslim ve sevk işlemlerinin yapılması hakkında bilgi sahibi olur.
 8. Türkiye'de ve dünyada taşımacılık konusunda bilgi sahibi olur, PTT iş yerlerinde kullanılan araç, gereç ve makineleri kullanır.
 9. Adres ve adresi oluşturan bileşenler, adres ve numaralama yönetmeliği, adres yazma standartları, harita ve yol bilgisi, şehir içi ve şehirler arası ulaşım bilgisi, uluslararası yol bilgisi, coğrafi bilgi sistemleri hakkında bilgi sahibi olur.
 10. Mektup postası gönderilerinin sınıflandırılması, postada yasaklar, istisnalar ve uygulanacak işlemlerle posta gönderileri denetiminin analizini yapar.
 11. Havale işlemleri ve havalelerin sevki, mülkiyet ve sorumluluk hakkında anlatım, havalelerin ödenmesi işlemi ve kimlik tespiti, ödemde özellik gösteren havaleler, ödenemeyen havaleler ve havalelerle ilgili istekleri yerine getirir. 
 12. Kargonun boyut ve sınırları hakkında mevzuat gereği olması gerekenlerin analizi, kargoda yasakları ve uyulması gerekli konuların ve ambalajlama kurallarına uyulması gerektiğinin analizini yapar.