TARİHÇE

Yüksekokulumuzda mevcut Sosyal Güvenlik Programı, 2018 – 2019 Öğretim yılından itibaren faaliyete geçecektir. 

MİSYON

Bu programın amacı, Ülke genelinde sosyal güvenlikte kaliteli, sürekli, tüm kullanıcılar için karşılanabilir bir ücretle, etkin rekabete dayalı esaslar çerçevesinde sunulmasını sağlamak üzere sosyal güvenlik sektörünün serbestleştirilerek mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaflığı sağlanmış sektör oluşturulması ve bu sektörde düzenleme ve denetimin gerçekleştirilmesi ile Sosyal Güvenlik Kurumunun kuruluşu, yapılanması, faaliyet konuları ve hizmetlerini yürütmektir.

VİZYON

Çalışma ve etki alanı gittikçe genişleyen Hukuk alanında yaratıcı faaliyetleri, topluma hizmeti, eğitim ve araştırmalarıyla ulusal ve uluslararası düzeyde saygın ve tercih edilen bir bölüm olmaktır.

ALINACAK DERECE

EQF Düzey5 – Kısa Seviye (Ön lisans) – 120 AKTS

KABUL KOŞULLARI

Öğrenciler Yükseköğretime YGS (Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı)’ye dayalı bir sınav aracılığı ile kabul edilmektedir. Sınav yılda bir kez yapılıp, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nce (ÖSYM) düzenlenmektedir. Adaylar, Yükseköğretim kurumlarına, YGS sınavından aldıkları YGS-5 puan türü ile girebilmektedirler.

4702 sayılı kanun ile Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları mezunları Meslek Yüksekokullarına sınavsız olarak yerleştirilebilirler.

ÜST DERECEYE GEÇİŞ

Ön lisans öğrenimi sonrasında, öğrencilerin DGS sınavı ile ilgili üniversitelerin lisans programlarına devam etmeleri mümkündür. Ayrıca öğrenciler, sınavsız olarak Açık Öğretim Fakültesi üçüncü sınıfına geçiş yaparak lisans eğitimini tamamlama hakkına sahiptirler.

SINAV DEĞERLENDİRME KURALLARI

Genel kural olarak değerlendirme ders başına 1 vize (%40) ve 1 final sınavı (%60) üzerinden yapılmaktadır. Çeşitli dersler ilave ödev veya ara sınav talep edebilir.

MEZUNİYET KOŞULLARI

Yasal süre içinde mezuniyet için gerekli tüm dersleri almak ve bu derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte olduğu programı en az 2.00 Genel Not Ortalaması (GNO) ile tamamlamak.

MEZUNLARIN İSTİHDAM OLANAKLARI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Güvenlik Kurumu merkez teşkilatı ve il müdürlükleri, belediyeler, diğer kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör işletmelerinde büro ve idari hizmetler de çalıştırılmak üzere yetişmiş ve eğitilmiş işgücünden yararlanmak suretiyle hizmetin kaliteli, verimli, hızlı, güvenli bir şekilde müşteri talep ve ihtiyaçlarının karşılanması ve memnuniyetinin sağlanması amacıyla Sosyal Güvenlik Programı açılmış, programdan mezun olanlara kamusal istihdam ve isterlerse özel sektör istihdam imkanı sağlanmıştır.

ÖĞRENİM AMAÇLARI

Programda öğrencilerin, tüm sosyal güvenlik sürecini genel yapısı ile tanımaları, sosyal güvenlik sektörü hakkında genel bilgi sahibi olmaları, hizmeti kaliteli ve etkin bir şekilde yerine getirebilmeleri ve bu süreçteki insan kaynakları yönetimini öğrenmeleri, halkla ilişkiler sürecini öğrenmeleri, hizmetin pazarlanmasına yönelik temel bilgi, beceri ve uygulamaları kazandırmak amaçlanmaktadır.

ÖĞRENİM ÇIKTILARI

Bölümü bitiren öğrenci;
1-Genel sosyal güvenlik bilgi ve kültürüne sahip olabilme
2-Sosyal güvenliğe yönelik düşünceyi geliştirebilme
3-Alana ilişkin temel hizmet bilgi ve becerilerini kazandırma
4-Sosyal güvenlik kavramlarına yönelik araştırma ve incelemeye yöneltme
5-Bilimsel, sistemli, özgün ve mantıklı düşünebilmeyi öğretme
6-Sosyal güvenlikle ilgili güncel olaylarda sorunlara karşı pratik düşünebilme ve çözüme yönelik doğru karar verme becerisini geliştirebilme
7-Sosyal güvenlikle ilgili olayların değerlendirilebilmesine yönelik olarak örnek olaylar araştırma, avantajlar – fırsatlar – dezavantajlar bulma ve çözüme ulaştırma
8-Güvenliğin sağlanması ve korunmasında sürekliliği sağlayabilme
9-İstikrarlı, disiplinli ve başarılı davranışları kazandırma
10-Karşılaşacağı zorlukları aşmaya yardımcı olabilecek düşünme ve karar verebilme yeteneği kazandırma
11-Karşılaşacağı sorunlarda tümevarım ve tümdengelim düşünme yetenekleri ile yaklaşabilmeyi geliştirme
12-Olayları objektif değerlendirebilme ve çözebilme